Organizational and legal fundamentals introduction of medical insurance system in Ukraine

Authors: 
Volodymyr Zarosуlo

In the article the questions of medical insurance in Ukraine were considered. The analyses of the principles of medical insurance were done and methods of its practical use were outlined. It is stated that the main obstacle on the way of promoting of medical insurance is corruption. At the base of the analyses done some proposals concerning the more effective work as for the implementation of medical insurance in Ukraine were done.

  1. Капшук О. Г. Сучасний стан і перспективи розвитку добровільного медичного страхування в Україні / О. Г. Капшук, А. П. Ситник, В.М. Пащенко // Фінансові послуги. – 2007. – № 2. – С. 17–21.
  2. Черешнюк Г. С. Проблеми впровадження добровільного медичного страхування та шляхи їх розв’язання / Г. С. Черешнюк, І. В. Сергета, В. Л. Пилипчук, Л. І. Краснова // Фінансові послуги. – 2006. – № 2. – С. 22–26.
  3. Баєва О. В. Менеджмент у галузі охорони здоров’я : навч. посіб. / О. В. Баєва. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 640 с.
  4. Стеценко В. Ю. Адміністративно-правове забезпечення запровадження обов’язкового медичного страхування в Україні: дис. д-ра юрид. наук, спеціальність 12.00.07 / В. Ю. Стеценко – Х., 2010. – 437 с.
  5. Страхування в галузі охорони здоров’я : навч. посіб. / І. Б. Дячук, І. Я. Сенюта, Х. Я. Терешко, І. І. Фуртак. – Л. : Медицина і право, 2010. – 216 с.
  6. Шатковський Я. М. Стандартизація у системі обов’язкового медичного страхування в Україні (адміністративно-правовий аспект : дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 / Ярослав Миколайович Шатковський. – К., 2009. – 206 с.
  7. Мунтян С. О. Перспективи добровільного медичного страхування на залізничному транспорті / С. О. Мунтян, О. Г. Капшук, Є. І. Кишковський // Медичні перспективи. – 2007. – Т. 12, № 2. – С. 152–154.
  8. Лівак П. Є. Правове забезпечення фінансування охорони здоров’я в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 “Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право” / П. Є. Лівак. – Ірпінь, 2010. – 21 с.
  9. Любінець О. В. Медичний кодекс як основа реформування охорони здоров’я України / О. В. Любінець, І. Я. Сенюта // Український медичний часопис. – 2006. – № 3 (53). – С. 5–9.
Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2015; 813(5): 28–32