The peculiarities of constitutional regulation of the status of the head of government in mixed European republics

Authors: 
Volodymyr Kobryn

The article analyzes the constitutional-legal status of the heads of governments of European countries mixed republican form of government. Attention is paid to the order of appointment, functions and powers of the heads of governments of European mixed republics. It has been illustrated the scientists’ opinions of the functioning the head of government in certain countries.

 1. Шаповал В. М. Конституційне право зарубіжних країн. Академічний курс : підручник / В. М. Шаповал. – 2-ге вид., перероб. і допов. – К. : Юрінком Інтер, 2010. – 464 с.
 2. Журба Я. М. Дуалізм в організації виконавчої влади: спроба порівняльно-правового аналізу / Я. М. Журба // Часопис Київського університету права. – 2011. – № 3. – С. 131–134.
 3. Жакке Ж.-П. Конституционное право и политические институты: Учеб. пособие / Пер. с франц. / Ж.-П. Жаке. – М. : Юристъ, 2002. – 365 с.
 4. Сарторі Джованні. Порівняльна конституційна інженерія : Дослідження структур, мотивів, результатів : Пер. з 2-го анг. вид. / Дж. Сарторі. – К. : АртЕк, 2001. – 211 с.
 5. Марченко В. В. Конституційно-правовий статус уряду в країнах ЄС (на прикладі Франції, Федеративної Республіки Німеччини, Іспанії) : Монографія / В. В. Марченко. – К. : Алерта, 2010. – 216 с.
 6. Волощук О. Т. Конституційний інститут уряду у зарубіжних країнах. Наукова доповідь / О. Т. Волощук. – Чернівці, 2012. – 88 с.
 7. French Constitution of October 4, 1958. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.assemblee-nationale.fr/english/8ab.asp
 8. Кононенко Н. Механізм стримувань і противаг. Інститут президентства в Україні та Франції : спроба політологічного аналізу / Н. Кононенко // Віче. – 1997. – № 11 (68). – С. 82 – 95.
 9. Конституция Республики Польша. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.sejm.gov.pl/prawo/konst/rosyjski/kon1.htm
 10. Лагутов Ю. Е. Конституційний статус і відповідальність глави уряду : європейський досвід і вітчизняна практика / Ю. Е. Лагутов. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://politua.info/
 11. Austria Constitution – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.servat.unibe.ch/icl/au00000_.html
 12. Constitution of the Portuguese Republic. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://app.parlamento.pt/site_ antigo/ingles/cons_leg/Constitution_VII_ revisao_definitive.pdf
 13. Constitution of Romania. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.cdep.ro/pls/dic/site.page?id=339&idl=2
 14. The Constitution of Finland. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.finlex.fi/fi/laki/kaannokset/1999/en1 9990731.pdf
 15. Романюк А. Інститут прем’єр-міністра в країнах Західної Європи / А. Романюк // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку. Збірник наукових праць. – Львів : Вид-во Нац. ун-ту “Львівська політехніка”. – 2006, № 18. – С. 184 – 189.
Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2015; 824(6): 144–150