International agreements as legal grounds for recognition and enforcement of decisions of Ukrainian courts in the countries of CIS

Received: December 28, 2015
Accepted: December 28, 2015
Authors: 
M. M. Malskyy

The article is dedicated to the analysis of international agreements with the participation
of Ukraine on the subject of legal regulation of the procedures of recognition and enforcement
of decisions of Ukrainian courts in the countries of CIS. In particular, there are determined
requirements to the request, grounds for rejection, stages of exequatur, as well as existing
collisions between regulation under these agreements and certain other issues of their
application are revealed

1. Глушкова Д. Г. Підстави виконання рішень українських судів щодо нерезидентів України //
Форум права. – 2011. – № 2. – С. 166–172. 2. Конвенція про правову допомогу і правові відносини у
цивільних, сімейних і кримінальних справах від 22.01.1993 р. // Офіційний Вісник України. – 2005. –
№ 44. – С. 328. 3. Протокол від 28.03.1997 р. до Конвенції про правову допомогу і правові відносини
у цивільних, сімейних і кримінальних справах від 22.01.1993 р. // Офіційний Вісник України. – 2005. –
№ 47. – С. 461. 4. Конвенція про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних та
кримінальних справах від 07.10.2002 р. // Зібрання чинних міжнародних договорів України. – 2006. –
№ 5. – С. 564. 5. Лист Міністерства юстиції України “Щодо застосування конвенції про правову
допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах” від 21.01.2006 р.
№ 26-53/7 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v53_7323-06.
6. Договір між Україною і Республікою Молдова про правову допомогу та правові відносини у
цивільних і кримінальних справах від 13.12.1993 р. // Офіційний Вісник України. – 2006. – № 47. –
С. 247. 7. Договір між Україною та Республікою Грузія про правову допомогу та правові відносини
у цивільних та кримінальних справах від 09.01.1995 р. // Офіційний Вісник України. – 2006. – № 47. –
С. 266. 8. Договір між Україною та Республікою Узбекистан про правову допомогу та правові
відносини у цивільних та сімейних справах від 19.02.1998 р. // Офіційний Вісник України. – 2006. –
№ 47. – С. 321. 9. Угода про порядок вирішення спорів, пов’язаних із здійсненням господарської діяльності від 20.03.1992 р. // Офіційний Вісник України. – 2005. – № 12. – С. 190. 10. Довідка про
ратифікацію документів та виконання внутрішньодержавних процедур щодо документів,
прийнятих Радою глав держав, Радою глав Урядів і Економічною Радою Співдружності
Незалежних Держав від 01.09.2004 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/
laws/show/997_747. 11. Нью-Йоркська Конвенція про визнання та виконання іноземних арбітражних
рішень від 10.06.1958 р. // Офіційний вісник України. – 2004. – № 45 – С. 329. 12. Штефан М. Й.
Цивільний процес: підруч. для юрид. спец. вищ. закл. освіти. – К.: Ін Юре. – 1997. – 608 с.
13. Постанова Пленуму ВСУ № 12 від 24.12.1999 р. “Про практику розгляду судами клопотань про
визнання й виконання рішень іноземних судів та арбітражів і про скасування рішень,
постановлених у порядку міжнародного комерційного арбітражу на території України”.
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v0012700-99.
14. Мартыненко, И. Э. Судоустройство и судопроизводство по хозяйственным спорам: учеб.
пособ. / И. Э. Мартыненко. – Гродно: ГрГУ, 2009. – 599 с. [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http://ebooks.grsu.by/martinenko/oglavlenie.htm. 15. Юлдашев О. Х. Міжнародне приватне
право: теоретичні та прикладні аспекти. – К.: МАУП, 2004. – 576 с. 16. Інструкція про порядок
виконання міжнародних договорів з питань надання правової допомоги в цивільних справах щодо
вручення документів, отримання доказів та визнання і виконання судових рішень № 1092/5/54 від
27.06.2008 р. // Офіційний вісник України. – 2008. – № 50 – С. 48.