Right to fair trial: problems of accessibility and publicity

Received: December 28, 2015
Accepted: December 28, 2015
Authors: 
N. M. Gren

The article deals with the right to fair trial Particular attention is focused on the
elements of the right. Investigated access to court as permanently significant component of the
right to a fair trial. Determine the relevance availability litigation

1. Погребняк С. П. Основоположні принципи права (змістовна характеристика) : моногр. /
С. П. Погребняк. – Х., 2008. – 240 с. 2. Столович Л. Н. Об общечеловеческих ценностях /
Л. Н. Столович // Вопросы философии. – 2004. – №7. – С. 95–96. 3. Коваль І. Право на справедливий
суд: практика Європейського суду з прав людини щодо України / І. Коваль // Право України. – 2006. –
№ 10. – С. 129–132. 4. Энтин М. Справедливое судебное разбирательство по праву Совета Европы
и Европейского Союза / М. Энтин // Конституционное право: Восточноевропейское обозрение. –
2003. – № 3(44). – С. 85–97. 5. Право на справедливий суд / М. Погорецький, І. С. Гриценко // Вісник
Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – 2012. – Вип. 91. –
С. 4–8. 6. Городовенко В. Забезпечення права на справедливий судовий розгляд / В. Городовенко //
Слово Національної школи суддів України. – 2013. – № 4. – С. 60–62. 7. Зимненко Б. Л.
Международное право и правовая система Российской Федерации. Особенная часть : курс лекций /
Б. Л. Зимненко. – М. : Статут, 2010. – 416 с. 8. Сальвиа М., де. Прецеденты Европейского Суда по
правам человека / М. Сальвиа, де. – СПб. : Юридический центр Пресс, 2004. – 1072 с. 9. Джурич О. Б.
Судова процедура в Республіці Сербія (європейський шлях розвитку) / О. Б. Джурич //Юридичний
вісник. Повітряне і космічне право. – 2014. – № 1. – С. 126–129. 10. Жаровська І. М. Доступність
права: теоретико-правові проблеми / І. М. Жаровська. – Львів: Вид-во ЛКА, 2007 – 208 с.
11. Великий тлумачний словник української мови / [упоряд. Т. В. Ковальова]. – Харків : ФОЛІО,
2005. – 766 с. 12. Великий тлумачний словник : сучас. укр. мова: [100000 від А до Я] /
[А. П. Загнітко, І. А. Щукіна]. – Донецьк: БАО, 2008. – 703 с. 13. Бондарчук С. А. Гласність
та відкритість судового процесу як гарантії доступу до правосуддя / С. А. Бондарчук // Вісник
Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 4(2). – С. 6–11.
14. Червяцова А. О. Свобода вираження поглядів та право на справедливий суд: вирішення
конфлікту в практиці Верховного Суду США / А. О. Червяцова // Вісник Харківського
національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Право. – 2013. – № 1062, вип. 14. –
С. 55–58. 15. Кэмпбелл (Campbell) и Фелл (Fell) против Соединенного Королевства. Судебное
решение от 28 июня 1984 г. / Европейская конвенция о защите прав человека: право и практика.
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.echr.ru/documents/ doc/2461410/2461410.htm.
16. Рекомендация № R (2003) 13 Комитета министров та Европы государствам-членам
“О порядке предоставления информации о разби-рательствах по уголовным делам через средства
массовой информации” / Офіційний портал Верховної Ради України [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http:// zakon1.rada.gov.ua/laws/show/994_870. 17. Шевчук С. Судовий захист прав
людини: практика Європейського суду з прав людини у контексті західної правової традиції /
С. Шевчук. – Вид. 2-ге, випр., доп. – К. : Реферат, 2007. – 848 с. 18. Рішення Європейського суду у
справі “Кемпбелл і Фелл проти Об’єднаного Королівства” від 28 червня 1984 року [Електронний
ресурс]. – Режим доступу : echr.ru/documents/doc/2461410/2461410.htm. 19. Рішення Європейського
суду у справі “Фазлійський проти Болгарії” від 16 квітня 2013 року [Електронний ресурс]. –
Режим доступу : http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/. 20. Ізарова І. О. Проблеми реалізації принципу
публічності під час ухвалення рішення суду в цивільному судочинстві / І. О. Ізарова // Право і
суспільство. – 2014. – № 3. – С. 61–67. 21. Ізарова І. Принцип публічності в цивільному процесі і
його зміст / І. Ізарова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Юридичні науки. – 2011. – Вип. 89. – С. 66–69. 22. Трегубов Е. Л. Право на справедливий суд в
практиці європейського суду з прав людини / Е. Л. Трегубов // Форум права. – 2010. – № 1. –
С. 358–363. 23. Рішення Європейського суду у справі “Рякіб Бірюков проти Росії” від 17 січня
2008 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.scourt.gov.Ua/clients/vs.nsf/3.