The tradition of power’s electivity in ukraine: categorial-conceptual apparatus of the research

Received: December 28, 2015
Accepted: December 28, 2015
Authors: 
I. M. Pankevych

In the article the problem of formation and the current state of the tradition of power’s
electivity in Ukraine was considered. The basic concepts, terms and categories by which the
tradition of electivity in Ukraine was described, were analyzed. Their understanding is
necessary for the generalizing historical and legal analysis of the formation of power’s
electivity tradition in Ukraine, the leading method of which is historical-conceptual method

1. Щербанюк О. В. Народний суверенітет і реалізація владоспроможності демократичної
держави: монографія. Книга ІІ / О. В. Щербанюк. Монографія. – К.: Логос, 2013. – 306 с.
2. Юридична енциклопедія: в 6–ти томах / відп. ред. Ю. С. Шемшученко. – К. : Українська
енциклопедія, 1998, т. 1: А–Г. – 672 с. 3. Banaszak B. Prawo konstytucyjne. – Nb 88, 2. wyd. /
B. Banaszak. – Warszawa, 2001. 4. Buczkowski J. Podstawowe zasady prawa wyborczego III
Rzeczypospolitej. Wydawnictwo UMCS. – Lublin, 1998. 5. Garlicki L. Polskie prawo konstytucyjne. Zarys
wykładu. Wydanie 7. Wydawnictwo Liber. – Warszawa, 2003. 6. Корнієнко М.І. Виборче законодавство
для органів місцевого самоврядування / М.І. Корнієнко // Політологічний вісник. – К., 1993. – Вип. 1. – С. 16–20. 7. Конституционное (государственное право) зарубежных стран: В 4 т. Т. 1–2. Часть
общая: Учебник / Отв. ред. проф. Б. А. Страшун – 3–е изд., обновл. и дораб. – М. : Издательство
БЕК, 2000. – 784 с. 8. Кравченко В. В. Конституційне право України. Навч. посіб. / В. В. Кравченко. –
2 – вид., доп. – К. : Атіка, 2002. – 480 с. 9. Конституційне право України: Підручник для студентів
вищих навчальних закладів /за ред. академіка АПрН України, доктора юридичних наук, професора
Ю. М. Тодики, доктора юридичних і політичних наук, професора В. С. Журавського. К. :
Видавничий Дім “Ін Юре”, 2002. – 544 с. 10. Ставнійчук М. І. Форми безпосередньої демократії //
Конституційне право України : Підруч. для студ. юрид. спец. вищ. закл. освіти / ред. :
В. Ф. Погорілко; НАН України. Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. – 3-тє вид. – К. : Наук.
думка, 2002. – 732 с. 11. Основи конституційного права України: Підручник. Видання друге,
доповнене / За ред. В. В. Копєйчикова. – К.: Юрінком Інтер, 1998. – 288 с. 12. Demokracje
zachodnioeuropejskie. Analiza porównawcza. Pod redakcją A. Antoszewskiego i R. Herbuta. – Wrocław,
1997. 13. Сарторі Дж. Порівняльна конституційна інженерія: Дослідження структур, мотивів і
результатів / Джованні Сарторі ; [пер. з 2-го англ. вид.] – К. : АртЕк, 2001. – 201 с. 14. Кирпатрик
Д. Що таке демократія? // Агентство США з міжнародного розвитку. – Київ, 2000. 15. Chmaj M.,
Skrzydło W. System wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej. Seria Akademicka. – Wydanie II uzupełnione i
poszerzone. – Kraków, 2005. 16. Szyszkowski W., Galster J., Witkowski Z. Prawo konstytucyjne - zarys
instytucji w okresie transformacji ustrojowej. –Toruń. –1993. 17. Молдован В.В., Мелащенко В. Ф.
Конституційне право: опорні конспекти: Навч. посібник для студентів юридичних вузів та
факультетів. – К.: Юмана, 1996. – 272 с. 18. Юридична енциклопедія: В 6 т. / Ред. кол.:
Ю.С. Шемшученко (відп. ред.) та ін. – К. : Укр. енцикл., 1998. – Т. 1: А–Г. – 672 с. 19. Виборче право
України. Навчальний посібник / За ред. В. Ф. Погорілка, М. І. Ставнійчук. – К.: Парламентське вид-
во, 2003. – 383 с. 20. Яценко И.С. Конституционное право Российской Федерации / И. С. Яценко,
М.: 2003. – Издательство “Бератор-пресс”. – 752 с. 21. Основи держави і права України : Посібник /
За ред. М.В. Костицького, М.І. Настюка. – Львів, 1993. – 244 с. 22. Молдован В. В., Мелащенко В. Ф.
Конституційне право: опорні конспекти: навч. посібник для студентів юридичних вузів та
факультетів / В.В. Молдован, В.Ф. Мелащенко. – К.: Юмана, 1996. – 272 с. 23. Конституція
України Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної
Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141. 24. Советское государственное право: учебник для студ.
юрид. ин-тов и фак. / А.И. Ким и др.; ред. А.И. Лепешкин. – М. : Юридическая литература, 1971. –
614 с. 25. Майборода О. Конституції – для громадян, а не для етнічних спільнот / О. Майборода //
Форум націй. Газета конгресу національних громад України. – № 04/71, 2008. 26. Картунов О.
Західні теорії нації: плюралізм думок, дефініція понять / О. Картунов // Віче. – 1996. – № 6. –
С. 80–89. 27. Brass P. Ethnicity and Nationalism. Theory and Comparison / P. Brass // New Dehli;
London, 1991. 28. Етнонаціональний розвиток України: терміни, визначення, персонали / Відп.
редактори Ю. І. Римаренко, І. Ф. Курас. – К., 1993. – 800 с. 29. Крейчі Я., Велімський В. Етнічні та
політичні нації в Європі: Пер. з англ. Ю. Бадзьо, Б. Гарбуз, І. Гарник та ін. / Я. Крейчі,
В. Велімський // Націоналізм: Антологія. – К.: Смолоскип, 2000. – С. 487–490. 30. Обушний М. І.
Етнос і нація: проблеми ідентичності / М. І. Обушний. – К. : Український центр духовної культури. –
1998. – 203 с. 31. Конституция Российской Федерации // Российская газета, 25.12.1993.
32. Рабінович П. М. Основи загальної теорії права і держави: навч. посібник. /
П. М. Рабінович. – Вид.3-тє, зі змінами і доповненнями – К.: ІСДО, 1995. – 156 с. 33. Кресіна І.
Громадянсько-політична концепція української нації (за В. Липинським) / І. Кресіна // Studia
politologica Ucraino-Polona. – 2011. – Вип. 1. – С. 237–247. 34. Рабінович С. П. Забезпечення прав і
свобод людини і громадянина в діяльності органів місцевого самоврядування : конспект лекцій /
С. П. Рабінович ; Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана
Франка. – Львів, 2015. – 184 с. 35. Скакун О. Ф. Теорія держави і права: підручник / О.Ф. Скакун. –
2-ге видання – К.: Алерта; КРТ; ЦУЛ, 2010. – 520 с. 36. Рабінович П. М., Хавронюк М. І. Права
людини і громадянина: навч. посібник. – К.: Атіка,2004. – 464 с. 37. Weber M. Wirtschaft und
Gesellschaft / M. Weber. – Tubingen, 1921. 38. Birou A. Vocabulaire pratigue des schieces socials /
A. Birou. – Paris, 1966. 39. Parsons T. The system of modern societies / T. Parsons. Englewood Cliffs, N. J. :
Prentice-Hall, 1971. 40. Тодыка Ю. Н. Основы конституционного строя Украины : учеб. пособие /
Ю. Н. Тодыка. – Харьков: Факт, 1999. – 320 с.