Ukrainian constitutionalism as public law practice: the times of “the first UPR’’

Received: December 28, 2015
Accepted: December 28, 2015
Authors: 
I. Ya. Terlyuk

We study the Ukrainian constitutionalism as state-legal practice of UPR during the
period of the Ukrainian Central Rada. It is noted that the state-legal practice of “The first
UNR” is based on constitutional law, the development of which was relied on the concept of
law. The advantage of constitutional law acts in the Ukrainian Central Council is stipulated by
the need to provide the public policy of democratic orientation.

1. Головатенко В. І. Становлення інституту глави держави в період державного
відродження України (1917–1921 рр.) / В. І. Головатенко // Етнонаціональні чинники в історії
державно-правового будівництва: Матеріали ХІІ Міжнародної історико-правової конференції,
10–13 вересня 2004 р., м. Бахчисарай / За ред. О. В. Тимощука. – Сімферополь, 2005. – С. 275–283.
2. Конституція Української Народньої Республіки (Статут про державний устрій, права і
вільності УНР) // [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show
/n0002300-18. 3. Копиленко О. Л, Копиленко М. Л. Держава і право України. 1917–1920: Навч.
посібник / О. Л. Копиленко, М. Л. Копиленко. – К.: Либідь, 1997. – 208с. 4. Мироненко О. М. Витоки
українського революційного конституціоналізму 1917–1920 рр. Теоретико-методологічний аспект:
монографія / О. М. Мироненко. – К., 2002. – 260 с. 5. Мироненко О. М. Світоч української
державності. Політико-правовий аналіз діяльності Центральної Ради / О. М. Мироненко. – К.,
1995. – 328 с. 6. Національні процеси в Україні: історія і сучасність. Документи і матеріали.
Довідник. У 2-х ч./ Упоряд.: І. О. Кресіна (керівник), О. В. Кресін, В. П. Ляхоцький,
В. Ф. Панібудьласка; За ред. В. Ф. Панібудьласки. – К.: Вища школа, 1997. – Ч.1. – 583 с.
7. Речицький Вс. Прості цінності конституціоналізму [Електронний ресурс] // КРИТИКА.
Статті. Число 1-2, 2011 – Режим доступу: http://krytyka.com/cms/front_content.php?idart=1018
Його ж. Зародження і розвиток українського органічного конституціоналізму [Електронний
ресурс] // Права Людини в Україні. Інформаційний портал Харківської правозахисної групи. –
Режим доступу: http://khpg.org.index.php?id=1363603231. 8. Терлюк І. Я. Національне українське
державотворення 1917–1921 рр.: історико-правовий нарис / І. Я. Терлюк. – Львів: Вид-во Тараса
Сороки, 2007. – 260 с. 9. Яневський Д. Б. Загублена історія втрачено держави / Д. Б. Яневський. –
Харків: Фоліо, 2009. – 252 с.