Oath of police officers as part of its legal status

Received: December 30, 2015
Accepted: June 30, 2015
Authors: 
M. M. Maskovita

The role and importance of oath police officers as part of their legal status. Consider
regulations that govern the oath police officers

1. Бадахов Н. Клятва с неколькими неизвесными / Н. Бдахов // Закон и бизнес. – № 28 (1170). –
12.07–18.07.2014. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zib. com. ua/ru/92725-
predlagayut_utochnit_komu_prisyagaet_sudya. html 2. Етимологічний словник української мови:
у 7 т. / ред. кол.: О. С. Мельничук (голов. ред.) та ін. – К.: Наук. думка, 1983. – Т. 4: Н-П / уклад.:
Р. В. Болдирєв та ін.; Ред. тому: В. Т. Коломієць, В. Г. Скляренко. – 2003. – 656 с. 3. Конституція
України від 28 червня 1996 року № 254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. –
№ 30. – Ст. 141. 4. Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI // Відомості
Верховної Ради України. – 2011. – № 13. – Ст. 112. 5. Права, за якими судиться малоросійський
народ / Упорядник: К. А. Вислобоков. – Київ, 1997. – 548 с. 6. Про Державну кримінально-виконавчу
службу України: Закон України від 23 червня 2005 року № 2713-IV // Відомості Верховної Ради
України. – 2005. – № 29. – Ст. 409. 7. Про державну службу: Закон України від 16 грудня 1993 року № 3723-ХІІ // Відомості Верховної ради України. – 1003. – № 52. – Ст. 490. 8. Про державну
службу: Закон України від 17 листопада 2011 року № 4050-VI // Відомості Верховної Ради
України. – 2012. – № 26. – Ст. 273. 9. Про забезпечення права на справедливий суд: Закон України
від 12 лютого 2015 року № 192-VIII // Відомості Верховної Ради України. – 2015. – № 18. – Ст. 132.
10. Про затвердження нового тексту Присяги працівника органів внутрішніх справ України:
Постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1991 року № 382 [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://zakon5. rada. gov. ua/laws/show/382-91-%D0%BF 11. Про Кабінет Міністрів
України: Закон України від 27 лютого 2014 року № 794-VII // Відомості Верховної Ради України. –
2014. - №13. – Ст. 222. 12. Про місцеві вибори: Закон України від 14 липня 2015 року № 595-VII //
Відомості Верховної Ради України. – 2015. – № 37-38. – Ст. 366. 13. Про Національне
антикорупційне бюро України: Закон України від 14 жовтня 2014 року № 1698-VII // Відомості
Верховної Ради України. – 2014. – № 47. – Ст. 2051. 14. Про Національну поліцію: Закон України від
2 липня 2015 року № 580-VIII // Відомості Верховної Ради України. – 2015. – № 40–41. – Ст. 379.
15. Про прокуратуру: Закон України від 14 жовтня 2014 року № 1697-VII // Відомості Верховної
Ради України. – 2015. – № 2–3. – Ст. 12. 16. Про службу в органах місцевого самоврядування:
Закон України від 7 червня 2001 року № 2493—ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2001. –
№33. – Ст. 175. 17. Про текст Військової присяги: Постанова Верховної Ради України від 6 грудня
1991 року № 1936-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 3. – Ст. 13. 18. Про
Центральну виборчу комісію: Закон України від 30 червня 2004 року № 1932-IV // Відомості
Верховної Ради України. – 2004. - № 36. – Ст. 448. 19. Русакова Н. Г. Присяга как общеправовой
феномен : автореф. дисс. … канд. юр. наук : спец. 12.00.01: “Теория и история права и
государства, история учений о праве и государстве” / Русакова Наталья Григорьева – Нижний
Новгрод, 2008. – 33 с. 20. Терлюк І. Я. Історія українського права від найдавніших часів до XVIII
століття: навч. посіб. з історії держави і права України. – Львів, 2003. – 156 с. 21. Ухвала
Київського апеляційного адміністративного суду від 24 вересня 2015 року у справі № 826/7162/15
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://reyestr. court. gov. ua/Review/51659664 22. Ухвала
Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 14 січня 2014 року у кримінальній справі
№ 335/10/14-к 1-кс/335/64/2014 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://reyestr. court. gov.
ua/Review/36688581 23. Цуркан М. І. Присяга судді як невід’ємний структурний елемент його
правового статусу / М. І. Цуркан // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2010. – № 12. –
С. 11–18.