Ukrainian organic constitutionalism: the period of “the second UNR”

Received: December 30, 2015
Accepted: December 30, 2015
Authors: 
I. Ya. Terlyuk

Ukrainian constitutionalism – constitutional law and constitutional and legal research in
Ukraine during the period of Directory or “The Second UPR is studied.” It is noted that the
UPR Directory constitutional law determines the general thrust of its legislative activity, and
attempts to create its own coherent constitutional act was caused also by the need of providing
the public policy of democratic orientation

1. Конституційні акти України 1917–1920. Невідомі конституції України. – К.: Філософська
і соціологічна думка, 1992. – С. 114–116. 2. Копиленко О. Л, Копиленко М. Л. Держава і право України. 1917 – 1920: навч. посіб. / О. Л. Копиленко, М. Л. Копиленко. – К.: Либідь, 1997. – 208 с.
3. Мироненко О. М. Витоки українського революційного конституціоналізму 1917–1920 рр.
Теоретико-методологічний аспект: монографія / О. М. Мироненко. – К., 2002. – 260 с.
4. Подковенко Т. О. Становлення системи законодавства України в 1917–1920 роках (Українська
Центральна Рада, гетьманат П. Скоропадського, Директорія УНР): автореф. ... канд. юрид. наук. –
К., 2004. – 21 с. 5. Присяжнюк А. Й. Конституційне будівництво в Українській Народній Республіці
доби Директорії (листопад 1918 – початок 19121 рр.): автореф. ... канд. юрид. наук. – К., 2002. –
19 с. 6. Присяжнюк А. Й. Конституційний проект О. Копцюха та його роль у державному
будівництві в УНР доби Директорії (історикоюридичний
аналіз) / А. Й. Присяжнюк // Ученые
записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Серия
“Юридические науки”. Том 20 (59), № 2. 2007. 7. Проєкт Конституції (основних державних
законів) Української Народньої республіки (О. Ейхельмана) // В кн.: Турчин Я. Б. Отто Ейхельман:
постать на зламі століть. Політологічний дискурс: монографія / Я. Б. Турчин. – Львів:
Видавництво Львівської політехніки, 2010. – С. 439–519. 8. Речицький Вс. Прості цінності
конституціоналізму [Електронний ресурс] // КРИТИКА. Статті. Число 1–2, 2011 – Режим
доступу: http://krytyka. com/cms/front_content. php?idart=1018 Його ж. Зародження і розвиток
українського органічного конституціоналізму [Електронний ресурс] // Права Людини в Україні.
Інформаційний портал Харківської правозахисної групи. - Режим доступу: http://khpg. org. index.
php?id=1363603231 9. Стецюк Н. В. Конституціоналізм в українській політичній та правовій думці
(середина ХІХ – кінець 80-х років ХХ ст.): автореф. ... канд. юрид. наук. – К., 2003. – 20 с.
10. Стецюк П. Про дефініцію “конституціоналізм” / Петро Стецюк // Вісник Львівського
університету. Серія юридична. – Львів. – 2004. – № 39. – С. 171–180. 11. Терлюк І. Я. Національне
українське державотворення 1917–1921 рр.: історико-правовий нарис / І. Я. Терлюк. – Львів:
Вид-во Тараса Сороки, 2007. – 260 с. 12. Тисяча років української суспільно-політичної думки.
У 9-ти т. – Т. 6: 90-ті роки ХІХ – 20-ті роки ХХ ст. / Упор., прим. Т. Гунчака, Р. Сольчаника. – К.:
Дніпро, 2001. – С. 379–380.