Acquisition of real estate on the auction at saling of property in proceeding in case of bankruptcy in notarial practice

Authors: 
M. Nimak

The order of acquisition of real estate on the auction at saling of property in proceeding in case of bankruptcy and its notarial registration are investigated. The documents that confirm a right of ownership on real estate purchased on the auction are analyzed. A moment and grounds of state registration of right of ownership on real estate purchased on the auction are cleared up.

1. Zakon Ukrayiny “Pro vidnovlennya platospromozhnosti borzhnyka abo vyznannya yoho bankrutom” vid 14 travnya 1992 roku [Abot proceeding in solvency of debtor or confession his bankrupt] // Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny, 1992, vol. 31, art. 440. 2. Tsyvil'nyy kodeks Ukrayiny vid 16 sichnya 2003 roku [Civil code of Ukraine] // Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny, 2003, vol. 40, art. 356. 3. Hrybanova O. V. Shchodo prydbannya nerukhomoho mayna bankruta na auktsioni: pytannya
pro spivvidnoshennya spetsial'nykh normatyvno-pravovykh aktiv ta Zakonu Ukrayiny “Pro notariat” [In relation to acquisition of real estate of bankrupt on the auction: issues about correlation of special normatively-legal acts and Law of Ukraine “About notarialness”] // Mala entsyklopediya notariusa, 2013, vol. 6, pp. 74–76. 4. Zakon Ukrayiny “Pro notariat” vid 02 veresnya 1993 roku [About notarialness] // Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny, 1993, vol. 39, art. 383. 5. Poryadok vchynennya notarial'nykh diy notariusamy Ukrayiny, zatverdzhenyy Nakazom Ministerstva yustytsiyi Ukrayiny #296/5 vid 22.02.2012 roku [Order of doing of notarial actions by notaries of Ukraine] // Ofitsiynyy visnyk Ukrayiny, 2012, vol. 17, art. 632. 6. Zakon Ukrayiny “Pro derzhavnu reyestratsiyu rechovykh prav na nerukhome mayno ta yikh obtyazhen'” vid 01 lypnya 2004 roku [About state registration of material rights on real estate and their burdens] // Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny, 2004, vol. 51, art. 553. 7. Cherevatenko I. M. Vydacha svidotstva pro prydbannya mayna z prylyudnykh torhiv (auktsioniv) [Giving out of certificate about acquisition of estate from public tenders (auctions)] // Pravo i Bezpeka, 2009, vol. 3, pp. 107–112. 8. Teoriya notarial'noho protsesu : Naukovo-praktychnyy posibnyk [Theory of notarial process]/ Za zah. red. S. Ya. Fursy, Kyiv, Alerta; Tsentr uchbovoyi literatury Publ., 2012, 920 p. 9. Havrylova S. A. Vydacha svidotstv pro prydbannya mayna z prylyudnykh torhiv (auktsioniv) ta svidotstv pro prydbannya mayna z prylyudnykh torhiv (auktsioniv), yakshcho prylyudni torhy (auktsiony) ne vidbulysya [Giving out of certificates about acquisition of estate from public tenders (auctions) and certificates about acquisition of estate from public tenders (auctions) if public tenders (auctions) hasn’t taken place] // Mala entsyklopediya notariusa, 2012, vol. 1, pp. 293–295.

Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2016; 850(11): 406–412