Concept personal development of individuals in the philosophical and legal views of modern times

Authors: 
T. Harasymiv, N. Martyniuk

The article analyzes the concept of the personal development of the individual in philosophical and legal views of modern times. It is proved that the realization of the essence of the individual is depending on internal guidelines on the existence or ownership, so it can be productive or unproductive. Thoroughly analyzed the doctrine of freedom as it is in the New Time is the main basis of creating a new image of man in the philosophical and legal space.

1. Batkin L. M. Ital’yanskie gumanisty : stil’ zhizni, stil’ myshleniya [Ytalyanskye humanystы, life style, thinking style]. Moscow: Science Publ, 1978. 200 p. 2. Piko della Mirandola. Rech’ o dostoinstve cheloveka [Speech of human dignity]. History эstetyky; In 5 t. Moscow: Publishing House of Acad. Arts USSR Publ, 1962. T. 1. pp. 506–514. 3. Rassel B. Istoriya zakhidnoyi filosofiyi [History of Western Philosophy]. Kyiv: Fundamentals Publ, 1995. 759 p. 4. Makiavelli N. Gosudar’ [Emperor]. (Lane. c Ital.).
Moscow: Planeta, 1990. 79 p. 5. Gumbol’dt V. Idei k opytu, opredelyayushchemu granitsy deyatel’nosti gosudarstva [Ideas for Experience, opredelyayuschemu state boundaries activities]. Language and culture philosophy. Moscow: Progress, 1985. 452 p. 6. Skovoroda G. S. Razgovor pyati putnikov o istinnom shchastii v zhizni : povne zіbrannya tvorіv [Conversation at a truly five putnykov schastyy in life: the complete works]. In 2 t. Kyiv: Naukova Dumka, 1972. Vol. 1. 532 p. 7. Fromm E. Imet’ ili byt’? [To Have or to Be?]. Moscow: Progress, 1986. 238 p. 8. Fromm E. Puti iz bol’nogo obshchestva [Path of a sick society]. The problem of man in Western philosophy. Moscow, 1986. pp. 443–483. 9. Lisovyy V. S. Predmet i metod metafizyky: stattya persh [Subject i metafіziki method: statte Persha]. Fіlosofska Dumka. 2000. Vol. 4. pp. 118–153. 10. Maksimov L. V. Problema obosnovaniya morali. Logikokognitivnye aspekty [The problem of moral justification. Logical and cognitive aspects]. Moscow, 1991. 137 p. 11. Myasishchev V. I. Struktura lichnosti i otnoshenie cheloveka k deystvitel’nosti [The structure of the human personality and attitude to reality]. Psychology of Personality. Moscow, 1989. pp. 38–38.

1. Batkin L. M. Ital’yanskie gumanisty : stil’ zhizni, stil’ myshleniya [Ytalyanskye humanystы, life style, thinking style]. Moscow: Science Publ, 1978. 200 p. 2. Piko della Mirandola. Rech’ o dostoinstve cheloveka [Speech of human dignity]. History эstetyky; In 5 t. Moscow: Publishing House of Acad. Arts USSR Publ, 1962. T. 1. pp. 506–514. 3. Rassel B. Istoriya zakhidnoyi filosofiyi [History of Western Philosophy]. Kyiv: Fundamentals Publ, 1995. 759 p. 4. Makiavelli N. Gosudar’ [Emperor]. (Lane. c Ital.). Moscow: Planeta, 1990. 79 p. 5. Gumbol’dt V. Idei k opytu, opredelyayushchemu granitsy deyatel’nosti gosudarstva [Ideas for Experience, opredelyayuschemu state boundaries activities]. Language and culture philosophy. Moscow: Progress, 1985. 452 p. 6. Skovoroda G. S. Razgovor pyati putnikov o istinnom shchastii v zhizni : povne zіbrannya tvorіv [Conversation at a truly five putnykov schastyy in life: the complete works]. In 2 t. Kyiv: Naukova Dumka, 1972. Vol. 1. 532 p. 7. Fromm E. Imet’ ili byt’? [To Have or to Be?]. Moscow: Progress, 1986. 238 p. 8. Fromm E. Puti iz bol’nogo obshchestva [Path of a sick society]. The problem of man in Western philosophy. Moscow, 1986. pp. 443–483. 9. Lisovyy V. S. Predmet i metod metafizyky: stattya persh [Subject i metafіziki method: statte Persha]. Fіlosofska Dumka. 2000. Vol. 4. pp. 118–153. 10. Maksimov L. V. Problema obosnovaniya morali. Logikokognitivnye aspekty [The problem of moral justification. Logical and cognitive aspects]. Moscow, 1991. 137 p. 11. Myasishchev V. I. Struktura lichnosti i otnoshenie cheloveka k deystvitel’nosti [The structure of the human personality and attitude to reality]. Psychology of Personality. Moscow, 1989. pp. 38–38.