Function control as public in promoting domestic legal

2017;
: 271 - 277
Authors:
1
Teacher Franko National University of Lviv

The question of providing judicial and public control over the legality of the national proceedings. The problems of the judicial system in Ukraine and public control over the legality of providing email and other information by the judiciary and the media. The ways of solving them. The basic approaches, lines, components and tasks of social and judicial control. An analysis taking into account the public interest when making decisions.

1. Shorіna E. V. Kontrol' za dejatel'nost'ju organov gosudarstvennogo upravlenija v SSSR / E. V. Shorina [The control of government activities in the USSR]. Moscow, Nauka Publ., 1981, 274 p. 
2. Nalyvayko T. V. Hromads'kyy kontrol' v Ukrayini yak instytut hromadyans'koho suspil'stva : teoretyko – pravovyy aspekt : avtoref. dys. … kand.. yuryd. nauk : spets.12.00.01 – “Teoriya ta istoriya derzhavy i prava; istoriya politychnykh i pravovykh uchen'” / T.V. Nalyvayko [Public control in the Ukraine Institute of Civil Society: theoretical - legal aspects]. Lviv, 2010, 18 p. 
3. Poltorakov O. Hromads'kyy kontrol' nad “sylovymy” strukturamy v Ukrayini: problemy ta perspektyvy [Public control over the "power" agencies in Ukraine: Problems and Prospects]. Available at: http://www/niisp.org.ua/defau~38.php. 
4. Entsyklopediya derzhavnoho upravlinnya : u 8 t. / Nats. akad. derzh. upr. pry Prezydentovi Ukrayiny ; nauk. red. kolehiya : Yu.V.Kovbasyuk (holova) ta in. [Encyclopedia of Public Administration]. Kiev, NADU Publ., 2011, 748 p.
5. About public control Draft Law of Ukraine. Available at: http://ppsls.org.ua/2008/06/79. 
6. Arnstein S. A ladder of citizen participation in the USA / S.Arnstein // Journal of the Royal Town Planning Institute [Text]. – Vol. 57. – №4. – P. 176–182. 
7. Derzhavne upravlinnya: Navch. posib. / A. F. Mel'nyk, O. Yu. Obolens'kyy, 
A. Yu. Vasina, L. Yu. Hordiyenko; Za red. A. F. Mel'nyk [Governance]. Kiev, Znannya-Pres Publ., 2003, 343 p. 
8. About judicial system and status of judges Law of Ukraine on June 2, 2016. 
9. Civil Procedural Code of Ukraine Law of Ukraine on March 18, 2004. 
10. Code of Administrative Procedure Ukraine Law of Ukraine on July 6, 2005. 1
11. Civil Code of Ukraine Law of Ukraine on January 16, 2003. 
12. About Information Law of Ukraine on October 2, 1992.

 

V. Kogut «Function control as public in promoting domestic legal» http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-1-number-861-13-2017/function-control-public-promoting-domestic