Historiography research bases of a Ukraine National police’s administrative and legal protection of rights in the property field

2017;
: 312 - 319
Authors:
1
Lviv Institute JSC

The article is devoted historiographic research bases of Ukraine National Police’sadministrative and legal protection of in the property field. The article features the research of historical transformation of scientific views on the importance of police in society. The article proved that the state of scientific solution of the problems and theoretical bases of research of administrative and legal status of the National Police of Ukraine as a subject of protection of rights in the property fieldrelated to the historical stages of civilization and the process of formation of Ukrainian statehood. The scientific literature about the functioning of the police as a public institution for protection of rightsin the property fieldare combined in three groups, which arebasis of the historiography the research of Ukraine National Police’s administrative and legal protection of rights in the property field.

1. Perederij O. S. Pravovyj status policii' krai'n kontynental'noi' pravovoi' sim'i' (zagal'no teoretychna harakterystyka na materialah Francii', Nimechchyny, Pol'shhi). Avtoref. diss. kand. yurid. nauk [The legal status of the Police continental legal family (general theoretical characterization on materials France, Germany, Poland). Avtoref. diss. candidate of law]. Kharkiv, 2009. 20p. 
2. Sichkar V. O. Vykorystannja dosvidu policii' zarubizhnyh krai'n v dijal'nosti milicii' Ukrai'ny pozabezpechennjuprav ta svobodljudyny (organizacijno-pravovyjaspekt). Diss. kand. yurid. nauk [Using the experience of foreign police in Ukraine of police to ensure human rights and freedoms (organizational and legal aspects). Candidate of law diss.]. Donets'k, 2007. 179 p. 
3. Andreevskiy I. E. Politseyskoe pravo : T. 1. Politsiyabezopasnosti. [Police law: in 2 v. V. 1. The Security Police], S.-Pb., 1874. 666 р. (In Russian ). 
4. Kuchma V. V. Sozdanye y dejatel'nost' organovobshhejpolycyyvo Francyy v peryodabsoljutyzma [Establishment and operation of a common police in France during the period of absolutism]. Antychnajadrevnost' ysrednyeveka,Sverdlovsk, 1978, vol 15, pp. 83–95. (In Russian). 
5. Holod J. A. Zagal'napolicijaRosijs'koi' imperii' v Ukrai'ni v 1862–1905 rr. Avtoref. diss. kand. yurid. nauk [General police of the Russian Empire in Ukraine in 1862–1905 years. Avtoref. diss. candidate of law].Kharkiv, 2001. р. 20. 
6. Galun'ko V. V. Ohorona prava vlasnosti : Administratyvno-pravovi aspekty [Protection of property rights: Administrative Aspects], Kherson, 2008. 348 p. 
7. Zakrevs'kyj A. J. Pravovyj status specializovanyh pidrozdiliv policii' u Galychyni v skladi Avstrii' ta Avstro-Ugorshhyny (1772–1918 rr.) [The legal status of specialized police units in Galicia as part of Austria-Hungary and Austria (1772–1918 biennium)].Forumprava. 2011, vol 4, pp. 272–276. 
8. Shynkaruk J. I. Pravoviz asady organizacii' ta dijal'nist' Ministerstva vnutrishnih sprav Ukrai'ns'koi' Narodnoi' RespublikydobyDyrektorii' (lystopad 1919–1921 rr.). Avtoref. diss. kand. yurid. nauk [Legal principles of organization and activities of the Ministry of Internal Affairs of the Ukrainian National Republic Directorate period (November 1919 - 1921). Avtoref. diss. candidate of law]. Kiev. 2006. 20 p. 
9.GalkіnD. V. Organіzatsіyno-strukturna pobudova mіlіtsії USRRu 1918 – 1934 rr. (іstoriko–pravovakharakteristika). Avtoref. diss. kand. yurid. nauk [Organizational and structural construction police USSR in 1918–1934 years (historical and legal description). Avtoref. diss. candidate of law].Kharkiv, 2011. 19 p. 
10. Chernega A. P. Pravove regulyuvannya dіyal'nostі organіv mіlіtsії Ukraїns'koї RSR u 1956–1985 ). Avtoref. diss. kand. yurid. nauk [Legal regulation of police Ukrainian SSR in 1956–1985 years). Avtoref. diss. candidate of law]. Kiev, 2008. 21 p. 
11. Pro Natsіonal'nu polіtsіyu : Zakon Ukraїni [The National Police Law of Ukraine]. VіdomostіVerkhovnoїRadiUkraїni, 2015, vol 40–41, Art. 379. 
12. Fatkhutdіnov V. G. Admіnіstrativno-pravove regulyuvannya u sferі gromads'koї bezpeki v Ukraїnі [AdministrativeregulationofpublicsafetyinUkraine]. Osvіta Ukraїni, Kiev, 2016. 400 p. 
13. Zarosilo V. Sistema komplektuvannya ta profesіynoї pіdgotovki spetsіal'nik hpіdrozdіlіv zarubіzhnikh kraїn і perspektivi її vikoristannya v OVS Ukraїni [Thesystemofrecruitmentandtrainingofspecialunitsofforeigncountriesandtheprospectsforitsusein ATS Ukraine] іsnikAkademіїupravlіnnya MVS, 2007, vol 4. pp. 23–29. 
14. Rimarchuk G. S. Admіnіstrativno–pravove zabezpechennya prava іntelektual'noї vlasnostі v Ukraїnі. Diss. kand. yurid. Nauk [Administrative andlegalframeworkforintellectualpropertyrights in Ukraine: Dis. oncompetitionSciences. Candidate of law diss.].Lviv, 2013, 247 p. 
15. Lichenko І. O. Admіnіstrativno–pravoviy zakhist prava vlasnostі v Ukraїnі. Diss. kand. yurid. nauk [Administrative and legal protection of property rights in Ukraine. Candidate of law diss.]. Lviv, 2009. 264 p.

N. Pavliuk «Historiography research bases of a Ukraine national police’s administrative and legal protection of rights in the property field» http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-1-number-861-13-2017/historiography-research-bases-ukraine