Тhe responsibility of marriage

2017;
: 360 - 366
Authors:
1
Lviv Polytechnic National University, Institute of Jurisprudence and Psychology

The article examines the question types, reasons and measures of mutual responsibility of wife and husband. Determined that the responsibilities arising from the marriage – a mutual responsibility of husband and wife for the behavior during the marriage, the marriage relationship and for violating the rights of each other as parents after divorce. Measures of responsibility applied in these cases are: adverse abusive spouses during marriage nullity; reduction spouses share in common joint ownership by the guilty wrongful conduct; deprivation of a spouse the right to receive alimony or limit its wine available by unlawful conduct; laying on the spouses the obligation to recover the property and (or) moral damage caused by his guilty wrongful conduct on the other spouse.

1. Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) [Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)]. Available at: http://www.gesetze-im-internet.de/bgb/BJNR001950896.html 
2. Grazhdanskii kodeks Frantsii (Kodeks Napoleona) [French Civil Code] Predislovie V. N. Zakhvataev per. s frants., prilozheniya V. N. Zakhvataev. K.: Alerta, 2016. 1156 p. 
3. Apopiy I.V. Zakhody vidpovidal'nosti u simeynomu pravi Ukrayiny [Activities liability in Ukrainian family law] Visnyk Natsional'noho universytetu “L'vivs'ka politekhnika”. Zbirnyk naukovykh prats'. Seriya: Yurydychni nauky. 2016. vol. 845. p. 239–243. 
4. Simeynyy kodeks Ukrayiny: naukovo-praktychnyy komentar [The Family Code of Ukraine: the scientific and practical commentary] Zhylinkova I.V., Antoshkina V. K., D”yachkova N. A., Moskalyuk V. Yu. ta in. Za red. Zhylinkovoyi I. V. Kharkiv: Ksylon Publ, 2008. 855 p. 
5. Simeynyy kodeks Ukrayiny: Naukovo-prakt. Komentar [The Family Code of Ukraine: the scientific and practical commentary]  S. Ya. Fursa [ta in.] ; zah. red. S. Ya. Fursa ; Tsentr pravovykh doslidzhen' Fursy. Kiev : Vydavets' Fursa S. Ya. ; Kyiv : KNT Publ, 2008. 1248 p. (Seriya “Tsyvilistyka”). 
6. Romovs'ka Z. V. Simeynyy kodeks Ukrayiny: nauk.-prakt. komentar: zi zm. ta dop. stanom na 1 veresnya 2008r. [The Family Code of Ukraine: the scientific and practical commentary] Z. V. Romovs'ka. Kyiv : “Pravova yednist'” Publ, 2009. 432 p. 
7. Simeyne pravo Ukrayiny [Ukrainian Family Law] Biryukov I. A., Hopanchuk V. S., Zaika Yu. O. ta in. ; za red. V. S. Hopanchuka. Kyiv : Istyna Publ, 2002. 356 p. 
8. I. S. Kanzafarova. Maynova vidpovidal'nist' podruzhzhya za zobov’yazannyamy [Property liability for the obligations of marriage] Materialy 71-yi naukovoyi konferentsiyi profesors'ko-vykladats'koho skladu ekonomiko-pravovoho fakul'tetu Odes'koho natsional'noho universytetu imeni I. I. Mechnykova, 23–25 lystopada 2016 roku m. Odesa : [zbirnyk] ONU im. I.I. Mechnykova, EPF; vidp. red. O. O. Nihreyeva. Odesa : Astroprynt Publ, 2016. pp. 88–92.

 

I. Apopii «The responsibility of marriage» http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-1-number-861-13-2017/responsibility-marriage-0