Administrative responsibility in the field of road traffic: theoretical and legal aspects

2017;
: pp. 190-197
Authors:
1
University imeni Stepana Dem’yanchuka

The article studies the essence and peculiarities of administrative responsibility for violation of traffic rules, identifies gaps legislative regulation of this sphere. Also the author considers the features of the subjective composition of administrative offences in this category.

 

1. Global status report on road safety 2015 / World Health Organization [Global status report on road safety 2015 / World Health Organization]. Available at: http://www.who.int/violence_injury_ prevention/ road_safety_status/2015/ru/.
2. Prychyny ta dynamika DTP v Ukrayini ta krayinakh svitu u 2013 rotsi [The causes and dynamics of road accidents in Ukraine and countries of the world in 2013]. Available at: http://svobodaslova.in.ua/news/read/24847.
3. Mykhaylov R. I. Zabezpechennya administratyvnoyi vidpovidal'nosti za porushennya zakonodavstva u sferi bezpeky dorozhn'oho rukhu v suchasnykh umovakh Diss. kand. yury`d. nauk [Provide administrative responsibility for violations of legislation in the field of road safety in modern conditions. Cand. legal. sci. diss.]. Kiev, 2011. 20 р.
4. Novikov V. V. Administratyvno-pravovi osnovy profilaktyky porushen' pravyl dorozhn'oho rukhu Diss. kand.yury`d. nauk [Legal and administrative basis for the prevention of violations of traffic rules. Cand. legal. sci. diss.]. Kiev, 1997. 19 р.
5. Mykhaylov R. I. Administratyvna vidpovidal'nist' za pravoporushennya u sferi bezpeky dorozhn'oho rukhu [Administrative liability for offenses in the field of road safety]. Pivdennoukrayins'kyy pravnychyy chasopys. Kiev, 2010, Vol. 1. 189–192 рр.
6. Aver"yanov V. B. Administratyvne pravo Ukrayiny (Administrative law of Ukraine) Kiev, Publishing house “Legal thought”, 2004. 584 р.
7. Herasymenko E. S. Pytannya reformuvannya instytutu administratyvnoyi vidpovidal'nosti Diss, kand. yury`d. nauk [Issues of reforming the Institute of administrative responsibility. Cand. legal. sci. diss.]. Kiev, 2000. 16 р.
8. Kolpakov V. K. Administratyvno-deliktnyy pravovyy fenomen [Administrative delti legal phenomenon] Kiev, Jurincom Inter Publ., 2004. 528 р.
9. Kolomoyets' T. O., Pyrozhkova Yu. V., Hazenko O. O. ta in. Administratyvne sudochynstvo [Administrative proceedings] Zaporozhye, The Truth Publ., 2009. 344 р.
10. Kodeks Ukrayiny pro administratyvni pravoporushennya [The code of Ukraine about administrative offences]. Bulletin of the Supreme Soviet of the USSR on December 12, 1984.
11. Pro dorozhniy rukh pravoporushennya [About the rules of the road]. The Law Of Ukraine on June 30, 1993.
12. Pro Pravyla dorozhn'oho rukhu [Traffic]. The Law Of Ukraine on October 10, 2001.
13. Salmanova O. Yu. Administratyvno-pravovi zasoby zabezpechennya militsiyeyu bezpeky dorozhn'oho rukhu: Diss. kand. yury`d. nauk [Administrative-legal means of ensuring police road safety. Cand. legal. sci. diss.]. Kharkov, 2002. 20 р.
14. Koller Yu. S. Ob"yekt administratyvnoho pravoporushennya u sferi bezpeky dorozhn'oho rukhu [The object of administrative violations in the field of road safety]. Law and society, 2011, Vol. 2, 134–138 рр. 15. Pro vnesennya zmin do deyakykh zakonodavchykh aktiv Ukrayiny shchodo vdoskonalennya rehulyuvannya vidnosyn u sferi zabezpechennya bezpeky dorozhn'oho rukhu [On amendments to some legislative acts of Ukraine on improving regulation of relations in the sphere of ensuring road traffic safety]. The Law Of Ukraine on Jule 14, 2015.
16. Zyma O. T. Administratyvna vidpovidal'nist' yurydychnykh osib: Diss. kand. yury`d. nauk [Administrative liability of legal persons. Cand. legal. sci. diss.]. Kharkov, 2001. 19 р.

V. Gorkava «Administrative responsibility in the field of roadtraffic: theoretical and legal aspects» http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-1-number-865-14-2017/administrative-responsibility-field-road