Тhe concept and features of administrative-legal guarantees of protection of citizensrights in the property fieldin the area of anti-terrorist operations

2017;
: pp. 249-256
Authors:
1
Lviv Polytechnic National University, Institute of Jurisprudence and Psychology

The article is devoted to defining the concept and characteristics of administrative-legal guarantees of protection of citizens rights in the property field in the area of anti-terrorist operations. In the article is found out scientific approaches to the categories of “legal guarantees protection of rights”, “administrative-legal guarantees of protection of rights” and disclosed their content. Special attention is devoted to forming theoretical and legal background of research administrative-legal guarantees of protection of citizens rights in the property field in the area of anti-terrorist operations.

 

1. Volchanskaya A. N. Gosudarstvennye garantii zashchity prav cheloveka v Rossii teoretikopravovoy aspekt: avtoref. dis. kand. yurid. nauk [State guarantees of human rights protection in Russia: the theoretical and legal aspect], Saratov, 2013. 26 p.
2. Krysan' T. Ye. Pravova pryroda yurydychnykh harantiy tsyvil'nykh prav [The legal nature of the legal guarantees of civil rights].Universytets'ki naukovi zapysky, 2013. Vol 1, pp. 519–523.
3. Biryukova L. A. Bankovskie garantii: teoriya i praktika [Bank guarantees: Theory and Practice], Moskva, 2004. 159 p.
4. Slovnyk ukrayins'koyi movy: v 11 t. (1970– 1980) [Dictionnaire Ukrainian Language: 11 m (1970–1980)], Kyyiv, 1971. Vol 2. 552 р.
5. Matuzova N. I., Mal'ko A. V. Teoriya gosudarstva i prava [Theory of Government and Rights], Moskva, 1997. 672 p.
6. Dyn'ko O. F. Zmist i harantiyi zabezpechennya realizatsiy i svobody peresuvannya lyudyny ta hromadyanyna v Ukrayini: avtoref. dis. kand. yurid. nauk [The content and the implementation guarantees freedom of movement and civil rights in Ukraine], Kyyiv, 2003. 18 p.(In Russian).
7. Yurydychna entsyklopediya: V 6 t. [Legal Encyclopedia: in 6 t.], Kyyiv, 1998. Vol 1. 672 р.
8. Timoshchuk A. V. Pravovoe gosudarstvo v Ukraine: teoriya, istoriya, perspektivy [Legal state in Ukraine: theory, history, perspectives], Simferopol, 1997. 64 p.
9. Malein N. S. Okhrana prav lichnosti sovetskim zakonodatel'stvom [Protection of human rights by Soviet legislation], Moskva, 1985. 165 p.(In Russian).
10. Mitskevich A. V. O garantiyakh prav i svobod sovetskikh grazhdan v obshchenarodnom sotsial'nom gosudarstve [On Guarantees of the Rights and Freedoms of Soviet Citizens in the National Social State]. Sovetskoe gosudarstvoi parvo, 1963, Vol 8, pp. 15–21.
11. Ponomarenko A. V. Ponyattya “yurydychni harantiyi” v trudovomu pravi [The concept of “legal guarantees” in labor law]. Zbirnyk naukovykh prats' Kharkivs'koho natsional'noho pedahohichnoho universytetu imeni H. S. Skovorody. “Pravo”, 2013, Vol 20, pp. 37–41. Avalable at:http://nbuv.gov.ua/UJRN/ znpkhnpu_pravo_2013_ 20_8.(accessed 21.02.2017).
12. Martynenko B. D. Harantiyi sub"yektiv provadzhennya u spravakh pro administratyvni prostupky: avtoref. dis. kand. yurid. nauk [Guarantees of proceedings on administrative offenses: avtoref diss. candidate of law], L'viv, 2007. 14 p.
13. Holovko V. A. Administratyvno-pravove zabezpechennya zakhystu sotsial'nykh ta ekonomichnykh prav uchasnykiv dorozhn'oho rukhu v Ukrayini: problemy teoriyi ta praktyky: avtoref. dis. kand. yurid. nauk [Administrative and legal framework for protecting social and economic rights of road users in Ukraine: problems of theory and practice. avtoref diss. candidate of law], Kyyiv, 2011. 20 p.
14. Zaritskiy A. V. Garantii prav lichnosti pri realizatsii yuridicheskoy otvetstvennosti : voprosy teorii i praktiki. Avtoref. dis. kand. yurid. nauk [Guarantees of individual rights in the implementation of legal liability: Theory and Practice: аvtoref diss. candidate of law],Volgograd, 1999. 21 p.
15. Kakimzhanov M. T. Soblyudenie prav i svobod grazhdan v deyatel'nosti militsii. Avtoref. dis. kand. yurid. Nauk [Respect for the rights and freedoms of citizens in police activities.Avtorefdiss. candidateoflaw], Moskva, 1995. 24 p.
16. Cherkasov A. V. Garantii zashchity konstitutsionnykh prav nesovershennoletnikh: avtoref. dis. kand. yurid. nauk [Guarantees for the protection of constitutional rights of minors: avtoref diss. candidate of law], Sankt-Peterburg, 2005. 23 p.
17. Lychenko I. O. Zakhyst zakonnykh interesiv hromadyan Ukrayiny u sferi vlasnosti: administratyvnopravove doslidzhennya [Рrotection citizens legal interests in the property field: administrativ and legal study], L'viv, 2014. 416 p.
18. Lychenko I. O. Administratyvno-deliktni aspekty zakhystu prava vlasnosti : [Аdministrative-decision aspect to the right-of-sufficiency zasiste], L'viv, 2011. 216 p.
19. Zavorotchenko T. M. Konstytutsiyno-pravovi harantiyi prav i svobod lyudyny i hromadyanyna v Ukrayini: avtoref. dis. kand. yurid. nauk [Constitutional and legal guarantees of the rights and freedoms of the people and the thunder in Ukraine], Kyyiv, 2002. 20 p.

T. Kotormus «The concept and features of administrative-legalguarantees of protection of citizens rights in theproperty field in the area of anti-terrorist operations» http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-1-number-865-14-2017/concept-and-features-administrative-legal