Constitutional framework for cooperation between civil society and state in Ukraine

2017;
: pp. 531-537
Authors:
1
National University “Ostroh Academy” Department Theory and History of State and Law

This article explores the issue of providing basic principles of civil society in the Constitution of Ukraine. A fix in the first section of the Basic Law guarantees the basic functioning of civil society and its interaction with the state, which should be the basis for the proposition that the state intended to serve civil society. The state of constitutional and legal relations in providing interaction between civil society and state. The author has drawn attention to the need for a special law that should be a guarantee of partnership and cooperation between civil society and state.

 

1. Lyubchenko P. M. Osobly`vosti konsty`tucijnogo regulyuvannya vidnosy`n u gromadyans`komu suspil`stvi [Features constitutional regulation of relations in civil society]. Derzhavne budivny`cztvo ta misceve samovryaduvannya, 2010, vol. 20., рр. 30 – 39.
2. Skry`pnyuk O. V. Problemy` vdoskonalennya osnov konsty`tucijnogo ladu Ukrayiny`: dosvid i perspekty`vy` [The problems of the constitutional order in Ukraine: experience and prospects]. Konsty`tucijna Asambleya: polity`ko-pravovi aspekty` diyal`nosti. Informacijny`j byuleten`, 2012, vol. 6, pp. 29 – 37.
3. Chuvardy`ns`ky`j O. G. Gromadyans`ke suspil`stvo v Ukrayini: stanovlennya, funkcionuvannya, perspekty`vy` rozvy`tku: avtoref. dy`s. na zdobuttya nauk. stupenya dokt. polit. nauk: specz. 23.00.02 [Civil society in Ukraine: formation, functioning, development prospects]. L`viv, 2008, 31 p.
4. Korniyenko V. O. Pravovi osnovy` gromadyans`kogo suspil`stva suchasnoyi Ukrayiny` (insty`tucijny`j aspekt): avtoref. dy`s. na zdobuttya nauk. stupenya kand. yury`d. nauk: specz. 12.00.01 [The legal basis of the civil society of modern Ukraine (institutional aspect)]. Odesa, 2007, 19 p.
5. Grudy`cy`na L. Yu. Gosudarstvenno-pravovoj mexany`zm formy`rovany`ya y` podderzhky` y`nsty`tutov grazhdans`kogo obshhestva v Rossy`y`: avtoref. dy`s. na soy`sk. nauchn. stepeny` dokt. yury`d. nauk: specz. 12.00.02 [State legal mechanism for the formation and support of civil society institutions in Russia], Moskow, 2009, 55 p.
6. Konsty`tuciya nezalezhnoyi Ukrayiny`: U 3 kn. / Pid zag. Red. S. Golovatogo [The Constitution of the independent Ukraine]. Kyiv: Pravo. Ukr. Pravny`ch. Fundaciya, 1995, vol. 1, 382 p.
7. Pro Strategiyu derzhavnoyi polity`ky` spry`yannya rozvy`tku gromadyans`kogo suspil`stva ta pershochergovi zaxody` shhodo yiyi realizaciyi: Ukaz Prezy`denta Ukrayiny` vid 22.03.2012 roku № 212/2012 [About the strategy of state policy to promote civil society and priority measures for its implementation: Presidential Decree Ukraine from 22.03.2012, the number 212/2012]. Oficijny`j visny`k Ukrayiny, 2012, vol. 26, art. 966.
8. Pravovi umovy` rozvy`tku gromadyans`kogo suspil`stva v Ukrayini. Shho potribno zroby`ty`? [The legal conditions for the development of civil society in Ukraine. What to do?] / M. V. Lacy`ba, A. O. Krasnosil`s`ka [ta in.]; Ukrayins`ky`j nezalezhny`j centr polity`chny`x doslidzhen`. Kyiv: Agentstvo „Ukrayina”, 2011, 132 p.
9. Py`tannya spry`yannya rozvy`tku gromadyans`kogo suspil`stva v Ukrayini: Ukaz Prezy`denta Ukrayiny` vid 25.01.2012 roku No. 32/2012 [Issues for Civil Society Development in Ukraine: Presidential Decree Ukraine from 25.01.2012, the number 32/2012]. Oficijny`j visny`k Ukrayiny, 2012, vol.9. art. 317.
10. Nacional`na strategiya spry`yannya rozvy`tku gromadyans`kogo suspil`stva na 2016 – 2020 roky`: Ukaz Prezy`denta Ukrayiny` vid 26.02.2016 roku No. 68/2016 [The National Strategy for Civil Society Development for 2016 - 2020: Presidential Decree Ukraine from 02.26.2016, the number 68/2016]. Oficijny`j visny`k Ukrayiny, 2016, vol. 18, art. 716.
11. Py`tannya Koordy`nacijnoyi rady` spry`yannya rozvy`tku gromadyans`kogo suspil`stva: Ukaz Prezy`denta Ukrayiny` vid 04.11.2016 roku No. 487/2016 [Issues Coordinating Council for Civil Society Development: Decree of the President of Ukraine 11.04.2016 year]. Oficijny`j visny`k Ukrayiny`, 2016, vol. 89, art. 2912.
12. Pro zasady` derzhavnoyi regulyatornoyi polity`ky` u sferi ospodars`koyi diyal`nosti: Zakon Ukrayiny` vid 11.09.2003 roku [About Principles of Regulatory Policy in Economic Activity: The Law of Ukraine 11.09.2003]. Vidomosti Verxovnoyi Rady` Ukrayiny`, 2004, vol. 9, art. 79.
13. Pro social`ny`j dialog: Zakon Ukrayiny` vid 23.12.2010 roku [About social dialogue: Law of Ukraine of 23.12.2010]. Vidomosti Verxovnoyi Rady` Ukrayiny`. – 2011. – # 28. – St. 255.
14. Pro stan rozvy`tku gromadyans`kogo suspil`stva v Ukrayini: anality`chna dopovid` [State of the civil society in Ukraine: Analytical Report] / A. V. Yermolayev, D. M. Pogoryelov, O. A. Korniyevs`ky`j [ta in.]. Kyiv: Nacional`ny`j insty`tut strategichny`x doslidzhen`, 2012, 48 p.
15. Pro publichni zakupivli: Zakon Ukrayiny` vid 25.12.2015 roku [About public procurement: Law of Ukraine of 12.25.2015]. Vidomosti Verxovnoyi Rady` Ukrayiny`, 2016, vol 9, art. 89.
16. Pro zapobigannya korupciyi: Zakon Ukrayiny` vid 14.10.2014 roku [About Prevention of Corruption: The Law of Ukraine of 10.14.2014]. Vidomosti Verxovnoyi Rady` Ukrayiny`, 2014. vol 49, art. 2056.
17. Pro zabezpechennya uchasti gromads`kosti u formuvanni ta realizaciyi derzhavnoyi polity`ky`: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny` vid 03.11.2010 roku # 996 [About public participation in the formulation and implementation of public policy: Cabinet of Ministers of Ukraine of 03.11.2010, № 996]. Oficijny`j visny`k Ukrayiny`, 2010, vol 84, art. 36.
18. Pro zatverdzhennya Poryadku spry`yannya provedennyu gromads`koyi eksperty`zy` diyal`nosti organiv vy`konavchoyi vlady`: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny` vid 5.11.2008 roku № 976 [On approval of facilitating public examination of executive bodies: Cabinet of Ministers of Ukraine of 05.11.2008, No. 976]. Oficijny`j visny`k Ukrayiny`, 2008, vol.86, art. 100.

S. Ishchuk «Constitutional framework for cooperationbetween civil society and state in Ukraine» http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-1-number-865-14-2017/constitutional-framework-cooperation-between