Features of building-technical examination from determination of overstating of data about the cost of the executed building and repair works

2017;
: pp. 433-440
Authors:
1
Lviv Polytechnic National University, Institute of Jurisprudence and Psychology

A question is considered in relation to realization of building-technical examination from determination of character of building-repair works with bringing in of budgetary cats. The order of realization of building is described for budgetary facilities. The process of realization of obligatory judicial examination of a project is an estimate documents is outlined for realization of building-repair works. The list of documents is certain that must be directed to the expert for determinationof overstating of data about the cost of the executed building and repair works. Basic problems are set from realization of building-technical examination from determination of present construction-works.

 

1. Analitychnadovidka pro stanprotydiiekonomichnymzlochynam u 2011–2016 r.[Analytical Note on the state of combating economic crimes in 2011-2016]. Kyiv. DZE NP Ukrainy Publ. 2016. Vol. 5(1389). 18 p. Porjadkomderzhavnogofinansuvannjakapitalnogobudivnyctva,
2. Poryadkom derzhavnoho finansuvannya kapital’noho budivnytstva, zatverdzhenym postanovoyu Kabinetu Ministriv Ukrayiny vid 27 hrudnya 2001 r. No. 1764 [Procedure for state funding of capital construction approved by the Cabinet of Ministers of Ukraine of 27 December 2001. Number 1764]. Available at: http://zakon3. rada. gov. ua
3. Pro Poryadok zatverdzhennya tytuliv ob“yektiv, budivnytstvo yakykh zdiysnyuyet’sya iz zaluchennyam byudzhetnykh koshtiv, koshtiv derzhavnykh pidpryyemstv, ustanov ta orhanizatsiy, a takozh kredytiv, nadanykh pid derzhavni harantiyi. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny vid 8 veresnya 1997 r. No.995. [On the procedure for approval of titles facilities, construction of which is carried out using budgetary funds, funds of state enterprises, institutions and organizations, as well as loans to government guarantees. Cabinet of Ministers of Ukraine of 8 September 1997. Number 995]. Available at: http://zakon3. rada. gov. ua.
4. Byudzhetnyy kodeks Ukrayiny. [Budget Code of Ukraine]. VidomostiVerhovnoiRadyUkrainy VVR Publ. 2010. Vol. 50–51. st.572. Available at: http://zakon4. rada. gov. ua/
5. Bjudzhetna systema. Pidruch. Zanauk. red. V. M. Fedosova. S. I. Jurija. [Budget system]. Ternopil. K. K Centruchbov. Literatury. Ekon. Dumka Publ. 2012. 871 p.
6. Finansovo-ekonomichnyj slovnyk. A. G. Zagorodnij. G. L. Voznjuk. 3-te vyd. dop. tapererob.[Financial and economic dictionary]. Lviv. VydavnyctvoLvivskoipolitehniky Publ. 2011. 844 p.
7. Osnovy sudovoyi ekspertyzy: navchal’nyy posibnyk dlya fakhivtsiv, yaki mayut’ namir otrymaty abo pidtverdyty kvalifikatsiyu sudovoho eksperta: L. M. Holovchenko, A. I. Lozovyy, E. B. SimakovaYefremyan [Basics of forensics]. Kharkiv. Pravo Publ. 2016. 728 p.
8. Pytannya kompleksnoyi derzhavnoyi ekspertyzy proektiv budivnytstva. Postanova KMU vid 5 kvitnja 2006 r. No.427.[Questions comprehensive state review of construction projects. CMU Resolution of 5 April 2006. Number 427]. Available at: http://zakon3. rada. gov. ua/laws/show/427-2006-%D0 %BF
9. Ekspertyzy u sudochynstvi Ukrainy. nauk. prakt. posib. zazag. red. V. G. Goncharenka. I. V. Gory.[Expertise in legal proceedings Ukraine]. Kyiv. Jurinkom Inter Publ. 2015. 504 p.
10. Dovidka pro provedennjabudivelno-tehnichnyh ekspertyz v 2015 r. [Information on construction and technical expertise in 2015]. Kyiv. Nezalezhnyjinstytutsudovyhekspertyz Publ. 2016. 33 p.
11. KorzilovV. Ju. Sproshchenyy metod rozrakhunku sumy zavyshchennya vartosti budivel’nykh robit yaki metod ekspertnykh doslidzhen’ u praktychniy diyal’nosti NDISE. [A simplified method for calculating the amount of overvaluation of construction method that expert research in practice NDISE]. Kyiv. MinisterstvojustyciiUkrainy Publ. 2014. pp. 342–347.
12. Pampuh G. Osoblyvosti budivelno-tehnichnoi ekspertyzy. Teorija i praktyka. [Features of Construction and Technical Expertise: Theory and Practice.]. Gromadsko-pravovyjtyzhnevykImenemZakonu Publ. 11 veresnja 2014 Vol. 37(5943). pp.8–9.

L. Hula «Features of building-technical examination fromdetermination of overstating of data aboutthe cost of the executed building and repair works» http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-1-number-865-14-2017/features-building-technical-examination