Legal ideology functional purpose: theoretical and legal analysis

2017;
: pp. 108-115
Authors:
1
Lviv Polytechnic National University, Institute of Jurisprudence and Psychology

The article is devoted to the problems of the functional purpose of legal ideology. This article provides a comprehensive analysis of the main functions of this important social phenomenon. The role of legal ideology in shaping civil society and legal system. It has been found that the functions of legal ideology carry legal effect on social life by legal, moral, and psychological factors. The role of legal ideology in the legislative, economic, social and cultural processes. Revealed its necessity in the process of building an independent, democratic, social state ruled by law. Established that legal ideology speaks perfect model for the formation of the human person and society.
 

1. Skakun O. F. Teoriya prava i derzhavy : Pidruchnyk [Theory of Law and State: Textbook]. 2 ed. Kyiv, Alerta ; KNT: TsUL, 2010. 520 p.
2. Kalyuzhnyy R. A. Problemy i perspektyvy rozvytku natsional'noyi pravovoy iideolohiyi v umovakh hlobalizatsiyi [Problemsand prospects of the national legal ideology in the context of globalization]. Yurydychnyy visnyk – Legal Bulletin. 2014. No. 4 (33), pр. 31– 35.
3. Vinogradov V. D. Politicheskie cennosti v zhiznedejatel'nosti ljudej[Political values in the life of people]. Serija “Mysliteli”, Tugarinovskie chtenija – “Thinkers” series, Tugarinov reading. Is. 1 /
Materialy nauchnoj sessii – Proceedings of the scientific session. Sankt-Peterburg, Sankt-Peterburgskoe filosofskoe obshhestvo. 2000, pр. 11–14.
4. Oborotov Ju. N. Tradicii i novacii v pravovom razvitii [Traditions and innovations in the development of the legal]. Odessa, Jurid. lіt., 2001. 160 p.
5. Sydorenko O. Dohmaprava yak pravovatsinnist' [Dogma of law as a legal value]. Aktual'ni problem derzhavy i prava – Actual problems of State and Law. 2009. Is. 45, рp. 76–81.
6. Ostapenko M. A. Politychnyy plyuralizm : nestabil'nist' demokratiyi ta poshuky sotsial'noyi rivnovahy : Monohrafiya [Political pluralism unstable democracy and social balance search: Monograph]. Kyiv,
M. P. Drahomanov NPU Publ, 2013. 350 p.
7. Kalityns'kyy V. M. Suchasni riznovydy pravovykh ideolohiy: filosofs'ko-pravovyy vymir. Dys. na zdobuttya nauk. stupenya kand. yur. nauk : spets. 12.00.12 “Filosofiya prava” [Modern types of legal ideologies, philosophical and legal aspects]. L'viv, 2016. 212 p.
8. Tkachuk A. S. Pravova ideolohiya ta pravova psykholohiya yak strukturni element pravosvidomosti [Legal ideology and legal psychology as structural elements of justice]. Aktual'ni problemy polityky: zb.
nauk. prats'. 2012. Nо. 46, pр. 58–66.
9. Hroshevyy Yu. M. Profesiyna pravosvidomist' suddi ta pravozdatnist' rishen' sudu: kryminal'no-protsesual'nyy aspect [Professional capacity of justice judges and judgments, criminal procedural aspect]. Universytet·s'ki naukovi zapysky – University research note. 2005. Nо. 4 (16), рp. 248–255.
10. Partons T. Sistema sovremennyh obshhestv [The system of modern societies]. Trans. from English of L. A. Sedov and A. D. Kovalev. Ed. M. S Kovaleva. Moscow, Aspekt Press., 1998. 270 p.
11. Ryzhenko Ye. S. Intehratyvna ideolohiya yak chynnyk konsolidatsiyi ukrayins'koho suspil'stva. Avtoref. dys. na zdobuttya nauk. stupenya kand. polit. nauk : 23.00.03 “Politychna kul'tura ta ideolohiya”
[Integrative ideology as a factor of consolidation of Ukrainian society].Kyiv, 2008. 18 p.
12. Orzhel' O. Konsolidatsiya ukrayins'koho suspil'stva na osnovi natsional'noyi ideyi: perspektyvy y obmezhennya (z tochky zoru yevropeys'koho dosvidu) [Consolidation of Ukrainian society based on national ideas, perspectives and constraints (in terms of European experience)]. Visnyk Natsional'noyi akademiyi derzhavnoho upravlinnya pry Prezydentovi Ukrayiny – Bulletin of the National Academy of Public
Administration under the President of Ukraine. 2012. N. 2, p. 28–38.
13. Luts'kyy A. I. Sutnisnofunktsional'na kharakterystyka pravovoyi ideolohiyi [Essential functional characteristics of legal ideology]. Naukovyy visnyk Uzhhorods'koho natsional'noho universytetu – Scientific Bulletin of the Uzhgorod National University. Seriya : Pravo. 2014. Is. 25, p. 278–282.
14. Cherkas M. Ye. Piznaval'na funktsiya pravovoyi svidomosti na pravotvorchiy stadiyi mekhanizmu pravovoho rehulyuvannya [Cognitive function of legal consciousness in lawmaking mechanism under regulation]. Derzhavne budivnytstvo ta mistseve samovryaduvannya – State and local government building. 2008. Is. 16, p. 150–158.
15. Manhaym K. Ideolohiya ta utopiya [Ideology and Utopia]; transl. from German of V. Shved. Kyiv, DUKH I Litera, 2008. 370 p.
16. Electronic resource. Available at http://npu.edu.ua/!ebook/book/html/D/ifon_kifi_Filosofiya%20polituku/280....
17. Shhegorcov V. A. Sociologija pravosoznanija [Sociology of justice]. Moscow, Mysl', 1981. 174 p.
18. Maksimov S. I. Pravovaja real'nost': opyt filosofskogo osmyslenija : monografija [Legal Reality: philosophical understanding of the experience: a monograph]. Kharkiv, Pravo, 2002. 328 p.
19. Nedyukha M. P. Pravova ideolohiya ukonteksti paradyhmy ukrayins'koho derzhavotvorennya [Legal ideology in the context of the paradigm of Ukrainian state].Trypil's'katsyvilizatsiya – Tripoli civilization. 2012. N. 8, p. 11–15.
20. Sytnyk O. M. Pravova ideolohiya yak skladnyk mekhanizmu derzhavno-pravovoho rehulyuvannya [Legal ideology as a component of public-regulation]. Derzhava i pravo – State and Law. 2012. Is. 56, p. 9–14.
 

K. Markovych «Legal ideology functional purpose:theoretical and legal analysis» http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-1-number-865-14-2017/legal-ideology-functional-purpose-theoretical