Ukrainian eurocentrism: the first attempts of political realisation of the idea (1917–1921)

2017;
: pp. 45-50
Authors:
1
Lviv Polytechnic National University, Institute of Jurisprudence and Psychology

The problem of implementation into national legal practice the state-revolutionary era
of “Western” values of democracy, separation of powers, rule of law and human rights is
researched. The direction of this political development is noted to have been natural for the
Ukrainian people, in comparison with others. The Ukrainian Eurocentrism is concluded to
have been essentially ukrayinotsentryzm a hundred years ago and today
 

1. Hyrych I. Mykhaylo Hrushevs'kyy: publitsystyka ukrayins'koyi revolyutsiyi (1917–1919) [Hrushevsky: Ukrainian journalism revolution (1917–1919)]. Hrushevs'kyy M.S. Povorotu ne bude! : Sotsial'no-politychni pratsi 191 –1918 rr. / M. S. Hrushevs'kyy; uporyad., peredm. I. Hyrycha; tekstolohiya S. Pan'kovoyi. Kharkiv: Vydavets' Savchuk O. O., 2015. pp. 9–42. 2. Hrytsak Ya. Narys istoriyi Ukrayiny: formuvannya modernoyi ukrayins'koyi natsiyi ХІХ–ХХ st. [Outline of the history of Ukraine of modern Ukrainian nation nineteenth and twentieth centuries]. Kiev: Geneza, 2000. 360 p.
3. Dyrektoriya. Rada Narodnykh Ministriv Ukrayins'koyi Narodnoyi respubliky, 1918–1920: Dok. i materialy [Directory. The
Council of Ministers of the People's Ukrainian People's Republic, 1918–1920, Doc. and materials]. Inst. istoriyi NAN Ukrayiny; T. 2 / Red. kol.: V.Verstyuk, O.Boyko ta inshi. Kiev: Vyd-vo im. O. Telihy, 2006. 743 p.
4. Yevropotsentryzm [Elektronnyy resurs] Rezhym dostupu: https://uk.wikipedia.org/wiki/
%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%
80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
5. Zakharchuk A. S. Polityko-pravovi aspekty derzhavotvorennya periodu Tsentral'noyi rady. Avtoreferat ... dokt. yuryd. nauk [Political and legal aspects of the state of the Central Council period.]. Instytut zakonodavstva Verkhovnoyi Rady Ukrayiny. Kiev, 2010. 38 p.
6. Luts'kyy M. I. Pravo i systema zakonodavstva Zakhidno-Ukrayins'koyi Narodnoyi respubliky: dys. ... dokt. yuryd. nauk [Law and legal system of the West Ukrainian People's Republic]. Vidkrytyy Mizhnarodnyy universytet rozvytku lyudyny “Ukrayina”. Kiev, 2016. 418 p.
7. Mel'nyk L. Utverdzhennya ideyi ukrayins'koho natsional'noho samovyznachennya (kinets' ХVIII – pochatok ХХ st.) [The promotion of the idea of Ukrainian national identity (the end of XVIII – XX centuries)]. Vydannya druhe, dopovnene. Kiev: PP Serhiychuk M. I., 2012. 103 p.
8. Myronenko O. M. Vytoky ukrayins'koho revolyutsiynoho konstytutsionalizmu 1917–1920 rr. teoretyko-metodolohichnyy aspekt [The origins of the Ukrainian revolutionary constitutionalism 1917–1920. Theoretical aspects]. Kiev, 2002. 260 p.
9. Myronenko O. M. Svitoch ukrayins'koyi derzhavnosti. Polityko-pravovyy analiz diyal'nosti Tsentral'noyi Rady [Torch of
Ukrainian statehood. Political and legal analysis of the Central Council]. Kiev, 1995. 328 p.
10. Terlyuk I. Ya. Natsional'ne ukrayins'ke derzhavotvorennya 1917-1921 rr.: istoryko-pravovyy narys [Ukrainian national state of 1917–1921: historical and legal essay]. L'viv: Vyd-vo Tarasa Soroky, 2007. 260 p.
11. Ukrayins'ka Tsentral'na rada: Dokumenty i materialy. U 2 t. – T. 2: 10 hrudnya 1917 r. – 29 kvitnya 1918 r. [Ukrainian Central Rada, documents and materials. In 2 t. – Vol 2: December 10, 1917 – April 29, 1918]. Instytut istoriyi Ukrayiny. Tsentral'nyy derzhavnyy arkhiv vyshchykh orhaniv vlady i upravlinnya Ukrayiny / Uporyadn.: V. F. Verstyuk (ker.), O. D. Boyko, Yu. M. Hamrets'kyy, in. Kiev: Nauk. dumka, 1997. 424 p.
 

I. Terlyuk «Ukrainian eurocentrism:the first attempts of political realisationof the idea (1917–1921)» http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-2-number-865-14-2017/ukrainian-eurocentrism-first-attempts