Philosophical and legal determinants forming legal argentation at the New time (XVII–XIX centuries)

2019;
: 99-104
Authors:
1
Institute of Lawand Psychologyof LvivPolytechnic National University, Cand. of Legal Sciences, Assoc. Prof. of the Departmentof Theoryand Philosophyof Law

The  influence  of  philosophical-legal  ideas  of  the  period  of  the  New  Age,  the  main 
tendencies  of  the  development  of  logic  and  rhetoric  on  the  formation  of  the  theory  of  legal 
argument  is  revealed.  It  is  emphasized  the  decisive  influence  of  rationalism  as  a  new  scientific 
paradigm  on  the  formation  of  new  approaches  in  argumentation.  The  analysis  of  the 
correlation  between  logic  and  rhetoric  in  philosophical  knowledge  and  its  influence  on  the 
process  of  argumentation  is  analyzed.  Characterized  by  philosophical  and  philosophical-legal 
concepts  that  have  made  the  greatest  impact  on  the  formation  of  legal  arguments  of  the  New 
Age and modern times.

1. Bekkaria Ch. O prestuplenijah i nakazanijah [About crimes and punishments]. Moskva: Stels, 1995. 302 p. 2. Istorija politicheskih i pravovyhuchenij [History of political and legal studies]. Uchebnikdljavuzov / Podredakciejdokt. jurid. nauk, professora O. Je. Lejsta. Moskva: Izdatel’stvo «Zercalo», 2006. 568 p. 3. Kistyany`k V. I. Pravova argumentaciya: suchasni pidxody` doyiyi rozuminnya v zarubizhny`x doslidzhennyax [Legal argumentation: modern approaches to its understandingin foreign studies] // Naukovizapy`sky` NaUKMA. Yury`dy`chninauky`. 2012. T. 129. pp. 20–22. 4. Kozyubra M. I. Teoriya yury`dy`chnoyi argumentaciyi ta yiyi osobly`vosti v konsty`tucijnomu sudochy`nstvi [Theory of legal argumentationan ditspeculiaritiesin constitutional proceedings] // Visny`kKonsty`tucijnogo SuduUkrayiny`. No. 6. 2016. pp. 167–180. 5. Komaxa L. G. Logichnizasady` argumentaciyi u filosofs`komuznanni [Logical bases of argumentation in philosophical knowledge]: monografiya. Ky`yiv: Centr uchbovoyi literatury`, 2015. 360 p. 6. Lejbnic G. V. Sochinenija [Writings]: v4-h t. Moskva: Mysl’, 1983. T.2. 686p. 7. Pankratov D. V. O nekotoryh modifikacijah logiki argumentacii [On some modifications of the logic ofargumentation] // Nauchno-tehnicheskajainformacija. Ser. 2. Informacionnye processy i sistemy. 1999. No. 1–2. pp. 76–82. 8. Romanova A. S. Metodologichny`j algory`tm pravovogo lyudy`norozuminnya [Methodological Algorithm of Legal Human Understanding] // Pravo i suspil`stvo. 2017. No. 4, ch. 2. pp. 38–41. 9. Ruzavin G. I. Metodologicheskie problemi argumentacii [Methodological problems of argumentation]. M., 1997. 204 p. 10. Yurkevy`ch M. O. Ty`tov V. D., Kucepal S. V. tain. Yury`dy`chna argumentaciya. Logichni doslidzhennya [Legal argumentation. Logical researches]: monografiya. 2-ge vy`d., pererobl. tadopov. Xarkiv: Pravo, 2015. 336 p.

Chornobai O. L. "Philosophical and legaldeterminants forming legal argentation at the New time (XVII–XIX centuries)" http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-6-number-911-21-2019/philosophical-and-legaldeterminants-forming