Volume 7, Number 1(25), 2020

In this issue

(36 articles)
S. Vasyliv, E. Sorochkina
134-140
К. Marysyuk , Nataliya Slotvinska, V. Davidyuk
DOI: https://doi.org/10.23939/law2020.25.204
204-209