Theoretical principles of interaction of the elite and the civil society

2020;
: 62-65
1
Educational and Scientific Institute of Law, Psychology and Innovative Education Lviv Polytechnic National University Senior Laboratory Assistant, Department of Administrative and Information Law
2
Lviv Polytechnic National University, Institute of Jurisprudence and Psychology

The article deals with the general functions of national elites, the basics of interaction between the ruling, elite represented by the ruling elite and civil society institutions, specific features of political elites in Ukraine.Based on the author’s views, it is concluded that today there is no rational balancing of socio-political interests and no perception of politics as such, which is why the basic theoretical principles of interaction between the authorities and society are offered.

1. Aver’yanov YU. I. Politologiya [Political Science: encyclopedia. words. ]: encikloped. slov. / YU.
I. Aver’yanov. - M.: Izd-vo Mosk. kommerch. un-ta, 1993. - P. 401-403. 2. Lipins’kij V. Listi do bratіv-hlіborobіv:
Pro іdeyu і organіzacіyu ukraїns’kogo monarhіzmu, pisanі 1919-1922 rr[Letters to the brothers-farmers]. /
V. Lipins’kij. - N’yu-Jor: Bulava, 1954. - P. 137. 3. Lazarenko O. V. Teorіya polіtologії: navch. posіb.[ Theory of
Political Science: textbook. way ] / O. V. Lazarenko, O. O. Lazarenko. - K.: Vishcha shk., 1996. - P. 79.4. Suchasna
upravlіns’ka elіta v Ukraїnі: yakіsnі harakteristiki, shlyahi ta metodi pіdgotovki : monografіya[Modern
management elite in Ukraine: quality characteristics, ways and methods of preparation: monograph ] / V. A. Rebkalo, M.
І. Pіren, V. V. Tertichka. - K. : Vid-vo NADU, 2003.5. Puhal O. Polіtichna elіta yak sub’єkt modernіzacії
ukraїns’kogo suspіl’stva [Elektronnij resurs] Rezhim dostupu: irbis-nbuv.gov.ua › cgi-bin › irbis_nbuv › cgiirbis_64 ›
znpnadu_2009_2... 6. Polіtichna elіta: osoblivostі sub’єkt-ob’єktnoї vzaєmodії mekhanіzmіv formuvannya sistemi
cіnnostej derzhavnogo upravlіnnya v Ukraїnі [Elektronnij resurs] Rezhim dostupu: academy.gov.ua › txts › philo

Kelman M., Kristinyak M. "Theoretical principles of interaction of the elite and the civil society" http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-7-number-226-2020/theoretical-principles-interaction-elite-and