Historical Background

Кафедрі теоретичної та загальної електротехніки Наці­онального університету “Львівська політехніка” виповнюється 125 років.

Історична довідка. Кафедра теоретичної та загальної електротехніки належить до найстаріших кафедр Львівської політехніки.  Заснована 27 жовтня 1890 р. Викладан­ня електротехніки розпочалося в 1889–1890 рр. на механічному факультеті. Лекції вів приватдоцент Франциск Добжинський, який по­ділив свій матеріал на так званий загаль­ний і спеціальний курси елек­тротехніки. У наступ­но­му навчальному році засновано окре­му кафед­ру електротехніки. Першим керівни­ком ка­федри став Роман Дзеслевський (1891), вихова­нець Львів­ської по­лі­­тех­ніки. Він організу­вав тогочас­ну зразко­ву елект­ро­технічну лабо­ра­то­рію, за­провадив, поряд із загальною елект­ротехні­кою, спеціальну, яка охоплювала елект­рич­ні ма­шини, трансформатори, елект­ричне освіт­лення, електричні вимірювання з прак­тич­ними заняттями. У 1901/02 на­вч. році його бу­ло об­ра­но ректором Політехніч­ної школи.

У 1920–1921 рр. на механічному фа­куль­теті завдячуючи проф. Р. Дзеслевському ство­рю­є­­ться еле­к­т­ротехнічне відділення. Одно­час­но виокрем­люється кафедра електричних вимі­рювань і кафедра електричного освітлення. Р. Дзє­слєвський збе­рігає за собою лекції та прак­тичні заняття з за­гальної елект­ротехніки до 1924 р. (до смерті).

Затим цей предмет протягом року читав проф. Іда­шевський, а з 1925 р. кафедру загальної електро­тех­ні­ки на механічному факу­ль­теті очолив Стані­слав Фри­зе (1885–1964), польсько-іта­лій­сь­кого похо­джен­ня, – випуск­ник  Львів­ської по­лі­­тех­ніки 1919 р. Під час І Сві­то­вої вій­ни слу­жив у мор­ській авіа­ції. У 1922 р. за­­хис­тив першу в По­льщі ди­сертацію з елект­ро­­тех­ніки. У 1945 р. був ре­пре­сований, у 1946 р. виїхав до Ґлі­виц у Польщу. Наукові пра­ці при­свя­чені колам змі­нного струму: сим­во­ліч­ному ме­тоду, потуж­ності в колах з пере­тво­рювачами, коловим діа­ґрамам, ме­то­ду накладання з вико­ристанням станів короткого замикання й холос­того ходу, стріл­куванню струмів і напруг тощо. У 1926-34 рр. на­писав об'ємний під­ручник "Загальна елект­ро­­тех­ніка".

У 1946 р. кафедру електротехніки очо­лив д.т.н., проф. Олек­сандр Харкевич. Він створив на­уково-дослідну лабора­то­рію елект­ро­­акус­ти­ки. Керував аспіран­турою. Першим під його керівни­ц­твом  захистив ди­сер­­тацію Микола Макси­мович – майбутній завіду­вач ка­федри й май­бутній ректор Львівської політехніки, а затим ректор Львів­ського державного унів. ім. Ів. Франка.

У 1948 р. кафедру теоретичної та зага­льної елект­ротех­ні­­ки очолив к.т.н., доц. Георгій Пу­хов. Під його керівництвом відбува­лося інтен­сив­не становлен­ня кафедри. Устатковано лабораторії на рівні останніх досягнень того­­час­ної техніки.

Період 1950-1964 рр. пов'язаний з іменем завідувача ка­федри, д.т.н., проф. Миколи Максимовича, який пройшов школу  проф. С. Фризе, захистивши диплом інженера-електрика з від­зна­кою. Викладав курс теоретичної електро­техніки, вів факу­ль­тативні заняття з аналізу електричних кіл, а також се­мінар з нелінійних кіл. Науковий керівник спеці­альної нау­ково-дослідної лабораторії, що працю­вала над ство­ренням  на­вча­льних машин. Опублікував понад 300 наук. праць. Після при­зна­чен­ня його (1953 р.) ректором По­літехніки суміщав наукову роботу з від­по­відальною ад­міні­стратив­ною роботою і громад­сь­кою дія­ль­ністю. Зба­га­тив нау­ковий доробок ка­фе­д­ри: запропонував метод аналізу електричних кіл з най­меншим чис­лом змінних, йменованих "визначальними",  узагальнив теорію елек­т­ричних кіл з багатополюс­ни­ками, розро­бив топологіч­ні методи аналізу таких кіл. Це був час ін­тен­сивного розвитку кафед­ри. Колектив по­повни­ли нові викла­дачі.

За завідування кафедрою ТЗЕ к.т.н., доц. Сера­фимом Кир­па­товським (1964–1975 рр.), який про­йшов тяж­кими дорогами війни, колектив зберігав тра­ди­ційні напрями діяльно­сти в навчальній і науково-ме­то­дичній роботі.

За завідування кафедрою к.т.н., доц. Олександра Ше­гедина (1975–1986 рр.) здійснено докорінну реконст­рук­цію лабо­ра­торій ка­фе­д­­ри на новій уні­вер­сальній енергоощад­ній стен­довій базі.

У 1945–1986 рр. на кафедрі викладав д.т.н, проф. Бог­дан Блажкевич (1912–1986) – випускник Львів­­ської по­­літехніки 1939 р., спочатку на кафедрі еле­ктрич­них стан­цій та ме­реж, а по­тім теоретичної та зага­ль­ної електро­техніки. Яск­равий пред­ста­вни­к Львів­­ської електротехніч­ної наукової шко­ли. Він удо­сконалив тополо­ґічні мето­ди аналізу лі­ній­­них елект­рич­них кіл. Запро­понував нові комп'ютерні методи ана­лізу елект­рич­них кіл. За­слу­жений діяч науки Ук­ра­­їни.

У 1986–1996 рр. завідував кафедрою д.т.н., проф. Володимир Пе­­р­­хач. У 1991 р. за під­­ручник "Ма­те­матичні за­­дачі електро­енер­­ге­тики" йому було присуджено звання ла­у­ре­ата Дер­­жавної премії України в галузі науки і тех­ніки.

На кафедрі протягом її існування були отримані значні наукові досягнення, викладені в роботах С. Фри­зе, Г. Пу­хова, М. Макси­мо­ви­ча, Б. Блажкевича та ин.

 Восени 1996 р. кафедру очолив д.т.н., проф. Петро Ста­хів, наукові уподобання якого стосуються макромоделювання компонент еле­ктричних кіл та діакоптики. Важливу органі­заційну роботу проф. П. Стахів про­водить не тільки на кафедрі, але як і член Науково-ме­то­дичної ради Міні­стер­ства освіти та науки з елек­т­ро­техніки.

Сьогодення. Наукові дослідження кафедри ведуться в рам­ках нау­кової школи "Мате­матичне моделювання динамічних проце­сів складних електричних кіл та електро­технічних систем".

Функціонування на кафедрі Спеціалізованої вченої ради по захисту док­т. і канд. дисертацій з елект­ротехнічних дис­циплін, яку з 1995 р. очолює проф. П. Стахів, пришвидшило вишкіл на­­укових кадрів вищої кваліфікації. За сей час захис­тили доктор­ські дисертації викладачі Роман Пе­ленський, Василь Маляр, Ва­силь Гудим, Сергій Рендзіняк, які внесли водночас ваго­мий вклад у загальний науковий доробок кафедри.

Науковою школою підготовано 4 док­тори та 36 кандита­тів наук. Розвивається міжна­родне спів­робітництво ка­федри. Так у рамках про­екту Євро­пейського Союзу "PHA-RE/TACIS" ви­­конано госпдо­говірну тему "Розроблення прог­рам­ної обо­лон­ки для навчально-методичного центру екологічно чистої енер­­­ґетики за програмою "Clean Energy". Укладено угоди про спів­робітництво з Вар­шавською, Вроцлавською та Зельо­но­ґур­ською політехніками Польщі та Університетом прикладних наук Гессен-Фрідберґа Німеччини. Бу­ло прове­дено спіль­ні ук­­-раїнсько-польські школи-семінари "Акту­альні про­б­леми те­о­ретичної еле­к­т­ро­тех­ніки: наука і дидак­ти­ка" в 1999 та 2001 рр., а та­кож Між­народні конференції "Обчис­лювальні про­б­леми в еле­к­т­рот­ех­ніці" під егідою ІЕЕЕ. На базі ка­федри проведено Між­на­родні науково-тех­ніч­ні конфе­ренції "Матема­тичне моделю­вання в еле­ктро­техніці, еле­кт­роніці та елек­тро­ене­р­­гетиці". Проф. В. Чабан очолює українсь­ку вітку Між­на­род­ної асо­ціації спри­ян­ня ма­те­ма­тич­ному мо­де­­лю­­ванню AMSE (Аssotiation for Advansement of Mo­de­ling and Simulation Te­ch­­ni­­que in Enterprises) з осід­ком у Фран­­­ції. Українська вітка AMSE-UA у спів­дру­ж­но­сті з по­ль­сь­кими вче­ними провела 21 Між­на­родну наукову шко­ли-се­мінари.

Про між­народну на­укову спів­працю свід­чить і те, що чо­ти­ри праців­ники кафедри – чле­ни Між­на­родного інс­титуту ін­же­не­рів-електриків (IEEE).

Уні­вер­ситет запо­чат­кував ви­дан­ня міжна­род­но­го жур­налу "Computa­tio­nal Problems of Electrical Engineering" (Об­числюва­льні проб­леми теоретичної елект­ротехніки), який має  сприяти розвитку те­оре­тичної електротех­ніки з ура­­­хуванням сучас­ного роз­­­витку комп'ю­терних за­со­бів. Гол. редактор – рек­тор проф. Ю. Бобало, заст. гол. редактора та ви­ко­навчий секретар – пред­ста­в­ники нашої кафед­ри – проф. П. Стахів і доц. О. Го­­­­го­люк.

 У 2011–2015 рр. ко­лектив кафедри працював над на­у­­ково-дослідною держбю­джет­ною темою: "Диск­ретні макро­моделі та їхнє застосу­ван­ня до про­гнозування ха­рак­те­ристик елек­­троенер­гетичних систем", а також над безоп­лат­ни­ми темами: "Ма­те­ма­тичне моделю­вання уста­лених станів та пере­хідних про­цесів елек­тротехнічних систем для прогно­зу­ван­ня їх­ньої ди­на­міки з вико­рис­танням оптимізації, макро­мо­де­лю­вання та пара­лель­них об­числень", "Матема­тич­не моделю­вання елект­ромаг­нет­них про­цесів у си­с­темах із зосе­редженими та розподі­леними па­рамет­рами".

У 2011–2015 рр. викладачі ка­федри опуб­ліковали 108 на­ук. праць, з яких 31 у на­у­ко­вометричних виданнях, зроб­или 61 доповідь на між­народних наукових кон­фе­­ренціях (в Україні 35, за кордоном 26).

Професорсько-ви­кла­дацький склад кафед­ри:

1. Маляр Василь (1940) – д.т.н., проф., заст. зав. кафедри, ма­­­те­матичне моде­лю­­вання в електротехніці й електро­механіці, 130 наук праць, з них 5 книг (дидактичн.), на каф. з 1980 р., хобі – класична музика, театр;

2. Рендзіняк Сергій (1957) – д.т.н., проф., па­ра­лельні обчис­лен­ня, діако­п­тика, 100 наук праць, з них 3 книги (дидак­т.), на каф. з 1997 р., хобі – музика, велоспорт, фо­тоґрафія;

3. Стахів Петро (1948) – д.т.н., проф., зав. кафедри, ма­те­ма­ти­ч­не моделювання в електротехніці, 300 наук праць, з них 24 книги (4 наук, 20 ди­дакт.), на каф. з 1996 р., хобі – гриб­ниц­т­во;

4. Чабан Ва­силь (1940) –  д.т.н., проф., акад., член Наці­она­ль­­ної Спілки пи­сьменників Украї­ни, ма­те­­ма­тичне мо­­де­­лю­­­­­вання фі­зичних про­­­цесів, 500 наук. праць, з них 39 книг (10 наук., 11 ди­дакт., 8 гу­ман., 10 художн.), на каф. з 1965 р., хобі – велосипед, гір­ські лижі, полювання, класична му­зи­ка, живопис, жур­налісти­ка;

5. Васильчи­шин Іван­на (1982) – к.т.н., ст. викл., матема­ти­чне мо­­де­­лювання ко-м­понентів елект­ро­меха­ніч­них систем, 21 на­ук. праць, на каф. з 2013 р., хобі – спортивне плавання, інст­ру­мен­­­тальна му­зи­ка..

6. Гамола Орест (1957) – к.т.н., доц., 60 наук. праць, з них 4 книги (ди­дакт.), на каф. з 1991 р., гобі – хоровий спів, подорожі;

7. Гоголюк Оксана (1977) – к.т.н., доц., матема­тичне моде­лювання енерго­сис­тем, 60 наук праць, з них 7 книг (1 наук., 6 ди­­дакт.), на каф. з 2004 р., хобі – ху­дож­­ня література;

8. Горячко Все­во­лод (1959) – к.т.н., доц., матема­­­­-ти­ч­не моде­лю­вання елект­ро­тех­ніч­них пристроїв, 41 на­ук. праць, з них 2 книги (ди­дакт.), на каф. з 1990 р., хобі – рибалка, ша­хи, біо­ло­гія, мандри іс­тор. місця­ми, сад-город;

9. Коруд Ва­силь (19 49) – к.т.н., доц., напівпро­відни­кові при­строї, 100 на­ук. праць, з них 5 книг (дидакт.), на каф. з 1975 р., хобі – гри­б­­ництво;

10. Мадай Володи­мир (1954) – к.т.н., доц., се­к­ре­тар каф., математичне мо­де­­лю­­вання електро­техніч­них пристроїв, 30 наук праць, з них 5 книг (ди­дакт.), на каф. з 1979 р., хобі – автомобілі;

11. Мусихіна На­та­лія (1952) – ст. викл., математичне моде­лю­вання енергосистем, 30 наук праць, з них 4 книги (дидакт.), на каф. з 1979 р., хобі – грибництво, шахи;

12. Рижий Тарас-Олег (1963) – ст. викл., матема­тичне мо­­де­­­лю­вання елект­ротех­ніч­них пристроїв, 20 на­ук праць, з них 1 кни­га (ди­дакт.), на каф. з 1991 р., хобі – рибалка, нумізма­тика.

Поважним новітнім надбанням і гордістю ка­федри є ком­п'ютеризо­вана лабораторія практикуму з електротехнічних дсцип­лін, у якій зреалізоване по­єднання натурного та вір­туа­ль­ного експериментів. Розроблена ме­­то­дика проведення ла­бораторних робіт з використанням імі­таційного програмного за­без­­печення та сучасних засобів вимі­рювання фізичних величин на основі USB-осцилографа. Ряд етапів натурного експери­мен­ту можна замінити чи доповнити іміта­цій­ним моделюванням. Серед нових підходів слід від­значити впро­вадження комп'ю­терних мо­делюючих систем, які дають змогу ство­рювати вірту­альні лабора­торні роботи. Про­ґрам­­ний ін­тер­фейс забез­пе­чує ін­тер­­активну взаємодію сту­ден­та з досліджува­ни­ми об'єктами. Вір­туальні лабора­торні ро­бо­ти мо­ж­на проводити як са­мо­стій­но, без зв'я­зку з фізичним експери­мен­том, або ж з викорис­тан­ням їх ре­зуль­татів для підго­товки фізичного експерименту з ре­а­льними елект­ричними схе­мами з можливістю оптимального під­бору їх па­раметрів. Поста­новка фізичного експерименту є скла­довою стра­тегії під­готовки майбутнього інженера чи на­укового працівника, яка передбачає на­в­чання ставити і про­во­дити інженерні натурні експерименти. Без цього спеціа­ліст в галузі техніки і технологій не від­бу­деться. Як програм­ний пакет викори­с­та­но Multisim Elect­ronics Work­­bench. Він уможливлює ре­алізувати електрич­ні схе­ми практично будь-якої склад­но­сти.

Кафедра – це не тільки викла­да­­чі, але й працьовиті руки допоміжного пер­соналу. Серед них не обійти Ліду Лади­ку, чия друкарська машинка майже пів сто­­ліття (1960–2005) ви­конувала весь об'­єм па­пе­рових справ, з яким тепер ледь справ­­ля­ється ціла ком­п'ютерна мережа втричі меншої кафедри. Ліда нині на за­служеному відпочинку. Рідну ка­федру зі славним ювілеєм вітає власним щирим віршем:

Тобі, о Львове, дяку я складаю,

За все, що мала і що маю.

За неповторність тут прожитих років,

Відлуння на бруківці рідних кроків.

За неповторний аромат каштанів,

За тихий-тихий шум фонтанів.

За звук трамвая, що здалека долітає,

Що наша рідна пісня не стихає.

За львівський неповторний наш Майдан,

За найгарніших у світі роксолан.

За світлі голови, за працьовиті руки,

До творчости стремління, до науки,

За сивий замок і за звук орґана,

За тебе, Політехніко кохана.

За все це дяку я складаю,

Нічого у житті ріднішого не маю –

Ти ж не вставав ніколи на коліна.

Говорим Львів, а мислим – Україна.