Volume 3, Number 1, 2016

In this issue

(11 articles)
pp. 12-22
B. Bozhenko, T. Nahirnyj, K. Tchervinka
pp. 51-58
P. Kostrobij, B. Markovych
pp. 97-110
M. Vavrukh, D. Dzikovskyi, V. Solovyan, N. Tyshko
Mathematical Modeling and Computing