Volume 3, Number 2, 2016

In this issue

(11 articles)
pp. 163-172
P. Kostrobij, B. Markovych, O. Viznovych, M. Tokarchuk
pp. 183-190
N. Prytula, Ya. Pyanylo, M. Prytula
pp. 199-207
Ya. Pyanylo, V. Sobko