ФОРМУВАННЯ МІСТОБУДІВНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ УТИЛІЗАЦІЇ ВІДХОДІВ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ (на прикладі міста Львова та Львівської області)

SA.
: 17

Інфраструктура утилізації ТВК повинна бути сформована як цілісна ієрархічно побудована

 

система об’єктів різних рівнів і призначення. Її просторова організація в межах області повинна бути ув’язана з вузлами та ареалами найвищої концентрації забруднення ТПВ. Базовими містобудівними елементами інфраструктури повинні стати сміттєпереробні заводи, що враховують характер домінуючих забруднень територій їх розташування. Провідною ланкою в структурі об’єк-тів утилізації ТПВ повинен стати екотехнопарк, як центр інноваційних технологій, розміщення якого доцільно передбачити у Львові. Для формування такого технопарку місто має відповідну науково-технічну базу та територіальні резерви на стагнованих постпромислових територіях. Будівництво об’єктів вищої ланки утилізації ТВК (екотехнопарку, сміттєпереробних заводів) стимулюватиме приватне підприємництво в цій галузі – формування мережі фірм-операторів щодо збору, сортування та транспортування сміття. Тільки така цілісна розвинута інфраструктура здатна успішно вирішувати проблеми і забезпечити належний санітарний рівень довкілля.

1.Экология города : учебник. – К. :Либра, 2000. – 464 с.

2. Любешкина Е. Г. Твердые бытовые отходы. Проблемы и решения / Е. Г. Любешкина // Пищевая промышленность. – 2001. – 312. – С. 28–30.

3. Матеріали науково-практичної конференции на тему: “Полігоні твердих побутових відходів як джерела газу”. – Краків, 2007.

4. Матеріали науково-практичної конференции на тему: “Полігоні твердих побутових відходів: Проектування і експлуатація за стандартами ЄС та Кіотського протоколу”, Львів, 2008.

5. Матолич Б. М. Екологічний атлас Львівщини / Б. М. Матолич. Львів, 2007. – 68 с.

6. Комплексна екологічна програма на 2012–2016 роки для міста Львова . – Режим доступу: lvivrada.gov.ua›…uhval…ekologichnu-programu…lvova

7. Закон України “Про відходи” // Відомості Верховної Ради. – 1998. – № 36–37. – С. 242–252.

8. Довкілля Львівщини. Статистичний збірник. – Львів : ГУСУЛО, 2010. – 96 с.

9. Екологія Львівщини 2004. – Львів: Держуправління екоресурсів, 2005. – 132 с.

10. Навчально-краєзнавчий атлас Львівської області. – Львів : ВНТЛ, 1999. – 39 с.

11. Слюсаренко В. К. Эколого-экономическое районирование / В. К. Слюсаренко //АН УССР. Инт. экономики пром-сти. – Киев : Наук. думка, 1990. – 112 с. Івах Я. Вісник Львівського університету. Серія географічна. 2014. – Вип. 45.

12. Статистичний щорічник Львівської області за 2011 рік. Ч. 2. – Львів : ГУСУЛО, 2012. – 288 с.

13. Топчієв О. Г. Суспільно-географічні дослідження: методологія, методи, методики: навч. посібник / О. Г. Топчієв. – Одеса: Астропринт, 2005. – 632 с.

14. Шаблій О. І. Суспільна географія: теорія, історія, українознавчі студії / О. І. Шаблій. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2001. – 744 с.