Роль об’ємно-просторового вирішення художнього металу у формуванні архітектури палаців XVIII–ХІХ ст. м. Львова

SA.
2015;
: сс. 15 – 21
Authors: 
Базилевич В. В.

Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра дизайну та основ архітектури

У статті викладено виявлені та покласифіковані автором основні способи формування художнім металом архітектури палаців XVIII–ХІХ ст. м. Львова. Детально розглянуто способи формування архітектури палаців об’ємно-просторовим вирішенням художнього металу.

1. Тимофієнко В. І. Брами, огорожі й ворота у забудові південних міст / В. І. Тимофієнко. – К., АН України, 1994. – 68 с., іл. 2. Southworth S. Ornamental Ironwork / S. Southworth, M. Southworth. – New York: McGraw–Hill, Inc., 1992. – 173 p. 3. Присяжний К. Двері. Історичний огляд / К. Присяжний // Вісник інституту “Укрзахідпроектреставрація”. – 2002. – Ч. 12. – С. 142–150. 4. Robertson E. Cast Iron Decoration: A World Survey with 521 illustrations / E. Robertson, J. Robertson – New York: Thames and Hudson, 1994. – 500 s. 5. Вуйцик В. С. Зустріч зі Львовом / В. С. Вуйцик, Р. М. Липка. – Львів: Каменяр, 1987. – 175 с. 6. Михайлишин О. Л. Палацово-паркові ансамблі Волині 2-ї пол. ХVIII–XIX століть (передумови, напрями, закономірності архітектурного розвитку): автореферат дис. на здобуття наук. ступеня к. арх.: спец. 18.00.01 “Теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури” / О. Л. Михайлишин. – К., 1999. – 20 с. 7. Aftanazy R. Materiały do dzejów rezydencji: XI t. / R. Aftanazy. – Warszawa: PAN. Instytut sztuki., 1988–1993. – T. VIIA: Dawne województwo Ruskie: ziemia Halicka, ziemia Lwowska. – 1990. – 696 s. 8. Jaroszewski T. Od klasycyzmu do nowoczesności / T. Jaroszewski. – Warszawa: PWN, 1996. – 340 s. 9. Вікторія Базилевич. Методика дослідження застосування художнього металу в архітектурі палаців XVIII–XIX ст. м. Львова / Вікторія Базилевич // Дослідження, збереження і реставрація об’єктів культурної спадщини: міжнар. наук. конференція, 22–24 березня 2012 р.: тези доповідей. – Львів, 2012. – С. 58–59. 10. Базилевич В. В. Художній метал у формуванні архітектури палаців XVIII–XIX ст. м. Львова: дис... канд. арх.: 18.00.01 / Базилевич Вікторія Володимирівна. – Львів, 2007. – 285 c. 11. Czerner O. Lwów na dawnej rycinie i planie / O. Czerner. – Wrocław, Warszawa, Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1997. – 134 s., 269 il.