IDEOLOGICAL UTOPIAN IDEAS CONSTITUENT OF THE SOVIET ARCHITECTURE FROM THE 30s TO THE 80s OF THE 20th CENTURY

SA.
2018;
: 94-101
Authors:
1
Lviv Polytechnic National University Department of Architectural Design

In this article the author attempted to analyze the ideological constituent of the soviet architecture utopian ideas in the 1930-80s. An ideological background of the ideas development in soviet architecture of the analyzed period is emphasized.

A new socio-political doctrine opposition to an existent one became the basis of the USSR State policy in 1930-80s, which was commemorated by internal contradictions. Ambiguity of USSR totalitarian policy was in free national development declaration and at the same time elaboration of the utopian doctrine of «national merger» into one soviet nation - historically new social and international unity, the component of which is «a new soviet person» as a top of moral perfection.

A sequence of development stages and an idea formation of socialist realism is examined. The characteristics and research of ideological reason of the inception, development and the socialist realism formation as a formative method testify of full engagement of the architectural activity in the examined period in a State dogmatic ideology. The essence of socialist realism as an architectural declared method was in architectural thinking method and architectural professional consciousness formation, where an attitude to a social utopia dominated. While summarizing the success in creating socialist realism in architecture, it is possible to state that formally we succeeded in its creation through architectural ways and means system elaboration, which made this architecture recognizable.

The essence of an idea of searching a socialist style in architecture in the examined period is solved. The problem of formation and definition of the socialist style became prioritized in the development of theory and practice of the soviet architecture in the second half of 50-80s of the 20th century. The essence of the problem was in architecture formation in this period which developed behind the architecture under the influence of the State ideology and a dominating in society myth of a «new socialist epoch».

Ideological utopian idea constituent in architecture is obvious and is confirmed in normative acts, regulations, etc. according to architecture and in the form of architecture itself as a material representation of [utopian] architectural ideas of the examined period.

 1. Astafʹéva-Dluhach M.Y. 1987. Sovet·suaya arkhytektura 1917 – 1940. 1987. Arkhytektura SSSR 1917. Moskva: Stroyyzdat. S. 17 – 99.
 2. Bylynkyn N.P., Kalmykova V.N., Ryabushyn A.V., Serheeva H.V. 1985. Ystoryya sovet·skoy arkhytektury 1917 – 1954 hh.: Uchebnyk dlya arkhytekturnykh vuzov. spets. «Arkhytektura». 2-e yzd., pererab. y dop. Moskva: Stroyyzdat. 225 s.
 3. Bylynkyn N.R., Zhuravlev A.M. 1985. Sovremennaya sovet·skaya arkhytektura 1955 – 1980 hh.: Uchebnyk dlya vuzov. Moskva: Stroyyzdat. 224 s.
 4. Hudzenko P.P. red., 1977. Istoriya Ukrayinsʹkoyi RSR. Tom shostyy. Ukrayinsʹka RSR u period pobudovy i zmitsnennya sotsialistychnoho suspilʹstva (1921 – 1941). Kyyiv: Naukova dumka. 543 s.
 5. Zabolotnyy V.H. red., 1946. Vyshche ideolohichnyy rivenʹ pratsivnykiv arkhitektury. Visnyk Akademiyi arkhitektury URSR, 2. S. 1 – 2.
 6. Yvanov S.H. 2001. Arkhytektura v kulʹturotvorchestve totalytaryzma: fylosofsko-éstetycheskyy analyz. Kyyiv: Stylos. 168 s.
 7. Ykonnykov A.V. 1997. Ystoryzm v Arkhytekture. Moskva: Stroyyzdat. 557 s.
 8. Ykonnykov A.V. 2012. Mezhdu utopyyamy y realʹnostʹyu. Arkhytekton: yzvestyya vuzov: setevoy nauchno-teoretycheskyy zhurnal, [online] 39. Rezhym dostupu: http://archvuz.ru/2012_33/3. [Data zvernennya 13 lystopada 2017].
 9. Kolomyets N.S. 1971. Problemy formyrovanyya sotsyalystycheskoho stylya. Stroytelʹstvo y arkhytektura, 6. S. 10 – 15.
 10. Klokov V.I. red., 1979. Istoriya Ukrayinsʹkoyi RSR. Tom vosʹmyy. Radyansʹka Ukrayina period zmitsnennya sotsializmu i postupovoho perekhodu do komunizmu (1945 – 70-ti rr.). Knyha druha. Ukrayinsʹka RSR v period rozvynutoho sotsializmu i budivnytstva komunizmu (kin. 50-kh – 70-ti rr.). Kyyiv: Naukova dumka. 533 s.
 11. Marder A.P. 1988. Éstetyka arkhytektury: Teoretycheskye problemy arkhytekturnoho tvorchestva. Moskva: Stroyyzdat. 216 s.
 12. Puchkov A. O., Simakova S.A. 1997. Stylʹospadkoyemnistʹ radyansʹkoyi arkhitektury. Sproba pobudovy sotsialʹnoyi matrytsi. Materialy saytu «Arkhytektor Pavel Aleshyn», [online]. Rezhym dostupu: http://www.alyoshin.ru/Files/publika/puchkov/pu_sov_arch.html. [Data zvernennya 12 hrudnya 2017].
 13. Sedak Y.N., Dakhno V.P., Pyskovskyy YU.Y., Ladnyy V.E. 1987. Arkhytektura Sovet·skoy Ukrayny. Moskva: Stroyyzdat. 303 s.