Дослідження дистилятної частини високосіркової нафти Орховицького нафтового родовища

Authors: 
1Хлібишин Ю.Я., 2Мохамад Шакір Абд Ал-Амері, 2Гринишин О.Б., 3Почапська І.Я.

Національний університет “Львівська політехніка”, 1кафедра технології органічних продуктів, 2кафедра хімічної технології переробки нафти і газу, 3кафедра охорони праці 

The fractional composition and physical and chemical properties of light fractions selected from Orhovytsk oilfield oil аre investigated. The potential content of fractions is determined. We have studied defined density, refractive index, molecular weight and sulfur content of the mentioned fractions. The structure and group composition is calculated with the help of n-d-M method. Досліджено фракційний склад та фізико-хімічні властивості світлих фракцій, виділених із нафти Орховицького нафтового родовища. Вивчено потенційний вміст фракцій, для яких визначено густину, показник заломлення, молекулярну масу, вміст сірки. За допомогою методу n-d-M розраховано структурно-груповий склад. 

1. Павлюх Й.С. Нафтові поклади Орховицького родовища у контексті загальної нафтоносності Зовнішньої зони Передкарпатського прогину / Павлюх Й.С., Павлюх О. Й. // Нафт.і  газова пром.-сть. – 2005. – № 3.– С. 15–19. 2. Хайрудинов И.Р. Характеристика тяжелых нефтей Россиии продуктов их переработки / Хайрудинов И.Р., Султанов Ф.М., Галиуллина А.З. – Уфа-2009: Материалы международной научно-практической конференции “Нефтегазопереработка-2009”.– 32–34 с. 3. 134. Современные методы исследования нефтей / Под. ред. Богомольцева А.И.,  Темянко М.Б., Хотынцевой Л.И.  – Л.: Недра, 1984. – 431 с.