Дослідження кінетичних закономірностей димеризації 2,3-диметилбута-1,3-дієну

Authors: 
Костів І.С., Ятчишин Й.Й., Маршалок Г.О., Полюжин І.П.

Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра аналітичної хімії 

Kinetic regularities of 2,3-dimethyl-buta-1,3-diene dimerization as a second-order reaction taking place in two parallel directions have been researched. Experimental kinetic data were obtained by gas chromatography. The activation parameters obtained for 2,3 dimethyl-buta-1,3-diene dimerization indicate that the reaction takes place in the kinetic region. Досліджено кінетичні закономірності димеризації 2,3-диметилбута-1,3-дієну як реакції другого порядку, яка відбувається за двома паралельними напрямками. Експериментальні кінетичні дані були отримані методом газохроматографічного аналізу. Отримані активаційні параметри димеризації 2,3-диметилбута-1,3-дієну свідчать про перебіг реакції у кінетичній області. 

1. Лебедев С.В. Журнал Русского Физико-Химического Общества. – 1913. – Т. 45. – С. 1249.  2. Далецкий Н.С. Журнал Русского Физико-Химического Общества. – 1903. – Т. 35. – С. 532.  3. Whitby G.S., Crozier R.N. Canad. J. Res., 1932, v.6, p. 218, 280. 4. Ziegler K., Wilms H. Ann, 1950,  v. 31, p. 567. 5. Патент 46772, UA МПК С 07 С 11/00. Спосіб одержання 2,3-диметилбутадієну / Польова І.С., Маршалок Г.О., Федевич М.Д., Шаповал П.Й., Ятчишин Й.Й., Абаджев С.С.;  НУ “Львівська політехніка” (Україна), опубл. 11.01.2010 -Б . №1, 2010. 6. Патент 52884, UA України, МПК С 07 С 11/00. Спосіб одержання 2,3-диметилбутадієну / Польова І.С., Маршалок Г.О., Федевич М.Д., Ятчишин Й.Й., Борова О.Я., Ларук М.М.; НУ “Львівська політехніка” (Україна), опубл. 10.09.2010. – Б.№17, 2010. 7. Шмид Р., Сапунов В.Н. Неформальная кинетика.  В поисках путей химических реакций. – М.: Мир, 1985. – 264 с. 8. Васcерман А. Реакция Дильса- Альдера. – М.: Мир, 1968. – 133 с. 9. Химия алкенов / под ред. С. Патая. – Л.: Химия, 1969. – 755 с. 10. Ингольд К. Теоретические основы органической химии. – М.: Мир, 1973. – 1055 с.