Термодинамічні характеристики 1-метил-1н-пірол-2- карбонової кислоти та її похідних

Authors: 
Прокоп Р.Т., Пуняк М.Я., Собечко І.Б., *Горак Ю.І., Кочубей В.В.

 Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра фізичної та колоїдної хімії, *Львівський національний університет імені Івана Франка, кафедра органічної хімії 

In this paper the standart energies of combustion, the enthalpies of combustion and formation of  1-methyl-1-pyrrole-2-carboxylic acid and methyl  1-methyl-1H-pyrrole-2- carboxylate, and 4-acetyl-3,5-dimethyl-1-pyrrole-2-carboxylic acid were experimentally definited by bomb calorimetry method. Vaporization enthalpies of these substances were estimated by integral Knudsen effusion method. Методом бомбової калориметрії експериментально визначені : стандартні енергії згорання, ентальпії згорання та утворення 1-метил-1Н-пірол-2-карбонової кислоти, її метилового естеру та 4-ацетил-3,5-диметил-1-пірол-2-карбонової кислоти. Інтегральним ефузійним методом Кнудсена визначені ентальпії сублімації досліджених речовин. 

1. Battersby A. R. Nat. Prod. Rep. 2000, 17, 507–526. 2. Parrick J.; Porssa, M.; Jenkins T. C. J. Chem. Soc., Perkin Trans. (30) Chase, M. W.; Jr. J. Phys. Chem. Ref. Data 1998, 1–1951. 3. Ribeiro da Silva A.V.M., Monte J.S.M. The construction, testing and use of a new Knudsen effusion apparatus // Thermochimica Acta. – 1990. – Vol. 171. – P. 169. 4. Sabbah R., An Xu-wu., Chickos J.S. Planas Leitao M.I., Roux M.V., Torres L.A. Reference materials for calorimetry and differential thermal analysis // Thermochimica Acta. – 1999. Vol. 311. P. 93 – 204 5. Дібрівний В.М. Хімічна термодинаміка бор-, силіцій- та нітрогенвмісних органічних пероксидів : Дис. …д-ра хім. наук:– Львів: Нац. ун-ту “Львівська політехніка”, 2008.393 с. 6. Лебедев Ю.А., Мирошниченко Е.А. Термохимия парообразования органических веществ. – М.: Наука, 1981. – 216 с. 7. Красулин А.П., Козыро А.А., Кабо Г.Я. Давление насыщенного пара мочевины в интервале температур 329 – 403К // Журнал прикладной химии. 1987. Т. 6. №1. С. 104 – 110.  8. Скуратов С.М., Колесов В.П., Воробьев А.Ф. Термохимия ІІ. – М.:Изд-во ун-та, 1966. – 434 с. 9.  Дібрівний В.М., Ван-Чин-Сян Ю.Я., Дончак В.А., Собечко І.Б., Кульковець О.Б. Термодинамічні характеристики третбутилпероксибензоата, тритретбутилпероксимелітата та трибутилтримелітата // Вісник Нац. ун-ту “Львівська політехніка”. 2011. – № 700. – С. 64–68.