Сульфурвмісні комплексони як потенційні антидоти при отруєнні сполуками меркурію

Received: March 08, 2017
Accepted: March 08, 2017
Authors: 
Ранський А. П., Діденко Н. О., Гордієнко О. А., Авдієнко Т. М.

Розглянуто специфічну антидотну детоксикацію сполук меркурію сульфурвмісними комплексонами (тіоамідами, дитіокарбаматами), що може спостерігатися при отруєнні живих організмів. Наведено і проаналізовано узагальнені схеми десульфуризації тіоамідів, заміщених тіосечовин та похідних дитіокарбаматів. Показано, що десульфуризація тіосполук при дії сполук меркурію проходить через утворення циклічних чотири- або шестицентрових перехідних структур з подальшою їх десульфуризацією та утворенням відповідних оксигенвмісних аналогів. Будову синтезованих комплексів меркурію (ІІ) на основі тіоамідів та кислотних аналогів останніх досліджували ІЧ- та УФ-спектроскопією. The specific antidote detoxification of mercury compounds by sulfur-containing complexones (thioamides, dithiocarbamates) which may occur in cases of poisoning organisms was considered. Generalized schemes of desulfurization of thioamides, substituted thioureas and dithiocarbamate derivatives were presented and analyzed. It is shown that desulfurization of thio-compounds which exposed to mercury compounds passes through the formation of cyclic tetra- or hexahedral structures with their further desulfurization and formation of the corresponding oxygen-containing analogues. The structure of synthesized mercury (II) complexes based on thioamides and their acidic analogues was investigated by IR and UVspectroscopy.