Дослідження кавітаційного знешкодження рідких відходів виробництва олефінів

Received: April 03, 2017
Accepted: April 03, 2017
Authors: 
З. O. Знак, O. I. Зінь

National University “Lviv Polytechnic”,
Department of chemistry and technology of inorganic substances

Встановлено, що ефективно знешкодити рідкі відходи виробництва олефінів, які
містять сполуки головно аренового та дієнового рядів, можна, обробляючи їх у
кавітаційних полях. Використання як реагенту розчинів натрію гіпохлориту, які є
відходами суміжного виробництва, дає змогу інтенсифікувати окиснення органічних
сполук. Оптимальне співвідношення між рідкими відходами виробництва олефінів та
натрію гіпохлоритом було визначене залежно від зміни величини редокс-потенціалу
реакційної системи. Показано, що окиснення органічних сполук відбувається через
стадії їх кавітаційної та окисної деструкції. It was found that effective neutralization of liquid waste production of olefins, that
contain compounds of mainly arene and diene rows, is possible by processing in cavitation
fields. Usages of sodium hypochlorite solutions, which are the wastes of related production, as
reagents allow intensify the oxidation of organic substances. The optimum ratio between liquid
waste production of olefins and sodium hypochlorite was determined according to the change
of the redox potential of the reaction system. It is shown that the oxidation of organic
compounds occurs through stages of their cavitational and oxidational destruction.

1. Фізико-хімічні методи очищення води. Керування водними ресурсами / за ред. І. М. Ас-
треліна та Х. Ратнавіри. – К.: ТОВ “Друкарня Вольф”, 2010. – 578 с. 2. Mackenzie L. Davis. Water
and Wastewater Engineering. Design Principles and Practice. New York, Madrid, New Delhi:
McGrawHill, 2010. – 1278 p. 3. Кульский Л. А., Гребенюк В. Д., Савлук О. С. Электрохимия в процес-
сах очистки воды. – К.: Техніка, 1987. – 220 с. 4. Гнатишин Н. М., Знак З. О. Інтенсифікація
процесу знешкодження гіпохлоритних рідких відходів сполуками олефінового ряду в кавітаційних
полях // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України. – 2015. – Вип. 25.3. –
С. 96–100. 5. Яворський В. Т., Гнатишин Н. М., Знак З. О. Безреагентне очищення стічних вод від
натрію гіпохлориту у кавітаційних полях // Энерготехнологии и ресурсосбережение. – 2015. – № 1. –
С. 42–48. 6. Гнатишин Н. М. Знешкодження гіпохлоритних рідких відходів у кавітаційних полях за
адіабатичних умов // Science and Education a New Dimension. Natural and Technical Sciences. – 2015.
III(6). – No. 54. – С. 55–59. 7. Спосіб очищення стічних вод від гіпохлоритів: пат. 98271 Україна.
МПК C02F101/12, C02F103/00 / В. Т. Яворський, З. О. Знак, Н. М. Гнатишин, О. І. Зінь, Р. Р. Оленич;
опубл. 27.04.2015. Бюл. № 8. – 4 с. 8. Пентин Ю. А., Вилков Л.В. Физические методы исследования в
химии. – М.: Мир, АСТ, 2003. – 683 с. 9. Фёдорова Э. И. Инструментальные методы анализа
органических соединений. – Сыктывкар: СЛИ, 2013. – 272 с. 10. Маргулис М. А. Звукохимические
реакции и сонолюминесценция. – М.: Химия, 1986. – 288 с. 11. Шевчук Л. І., Старчевський В. Л.
Вплив ультразвуку на хімічний та мікробіологіний стан води // Вопросы химии и химической
технологи. – 2005. – № 3. – С. 213–216.