Гідродинаміка фільтрування теплового агента крізь стаціонарний шар бурякового жому

Received: April 03, 2017
Accepted: April 03, 2017
Authors: 
І. Я. Матківська, Р. З. Лоза, З. Я. Гнатів

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра хімічної інженерії

Наведено експериментальні результати гідродинаміки фільтрування теплового
агента в стаціонарному шарі жому. В результаті проведених експериментів отримано
нові розрахункові залежності для визначення гідравлічного опору бурякового жому
залежно від швидкості фільтрування теплового агента і висоти шару матеріалу. Також
запропоновано розрахункові залежності для визначення коефіцієнта гідравлічного
тертя та встановлено його залежність від числа Рейнольдса. Це дасть змогу визначити
втрати тиску в шарі матеріалу при проектуванні обладнання та економічну доцільність
модернізації виробничих процесів. This paper represents the experimental results concerning hydrodynamics of the
stationary layer of beet pulp during the filtration drying. As a result of the experiments new
calculated dependencies were obtained to determine the hydraulic resistance of beet pulp
depending on heat agent filtration rate and height of layer. This paper also suggests the design
dependences to determine the hydraulic friction factor and established its dependence on the
Reynolds number This allows to determine the pressure losses in the material layer while
designing the equipment and economic expediency of the process upgrading.

1. Сучасні напрямки використання та утилізації бурякового жому / В. В. Спічак,
A. M. Вратський // Сахар. – 2011. – № 9. – С. 13–15. 2. Шутюк В. В. Порівняльний аналіз сушіння
жому цукрових буряків гарячим повітрям і перегрітою параю / В. В. Шутюк, С. М. Василенко,
О. С. Бессараб // Збірник наукових праць ОНАХТ. – 2014. – Т.1, Вип. 45. – С. 96–100. 2. Кинетика
сушения свекольного жома перегретым паром в импульсном виброкипящем слое / А. А. Шевцов,
А. В. Дранников, С. А. Баришников, Ю. В. Фурсов // Сахар. – 2007. – № 4. – С. 28–29. 3. Атама-
нюк В. М/ Гідродинаміка і тепломасообмін під час фільтраційного сушіння дисперсних матеріалів:
дис. … д-ра техн. наук: 05.17.08. – Львів, 2007. – 340 с. 4. Мосюк М. І. Гідродинаміка і тепло
масообмін під час сушіння подрібненої “енергетичної” верби в стаціонарному шарі: дис. … канд.
техн. наук: 05.17.08 / Микола Іванович Мосюк. – Львів, 2012. – 155 с. 5. Матківська І. Я. Механізм і
кінетичні закономірності фільтраційного сушіння зерна пшениці: дис. … канд. техн. наук:
05.14.06 – технічна теплофізика та промислова теплоенергетика / Ірина Ярославівна Матківська. –
Львів, 2015. – 163 с.