Проблема очищення фільтрату полігонів твердих побутових відходів та шляхи її вирішення

Received: April 03, 2017
Accepted: April 03, 2017
Authors: 
Д. О. Урбанас, І. В. Сатін

Державне підприємство “Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут
міського господарства”, м. Київ,
лабораторія механізації санітарного очищення, благоустрою та озеленення міст

Досліджено основні проблеми, що виникають у сфері поводження з фільтратом
полігонів твердих побутових відходів. На основі даних про хімічний склад фільтрату
обґрунтовано необхідність встановлення локальних систем очищення фільтрату на
території полігону перед скиданням його в каналізаційну мережу та розроблено
принципову схему очищення фільтрату на прикладі Львівського полігону. Запропо-
новано ряд заходів щодо оптимізації поводження з твердими побутовими відходами, які
вирішують широкий спектр питань екологічного менеджменту. The basic problems arising in the management of the filtrate from municipal solid waste
landfills were researched. Based on the chemical composition of the filtrate the necessity for local
filtrate purification systems on the landfill’s territory before dumping it in the sewer network was
substantiated and the principle scheme of filtrate purification by the example of Lviv landfill was
developed in this article. A number of measures to optimize the management of municipal solid
waste that solve a wide range of issues of environmental management was suggested.

1. Яцков Н. В. Анализ методов очистки стоков мест захоронения твердых бытовых отхо-
дов / Н. В. Яцков, И. В. Варнавская // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності. – 2008. – № 4. –
С. 69–73. 2. Сатин И. В. Сравнительный анализ методов очистки фильтрата / И. В. Сатин,
А. С. Трякина // Вісник Донбас. нац. акад. буд-ва і архіт.. – 2010. – № 2010–3(83). – С. 270–275.
3. Шкрупська Ю. В. Проблема техногенного впливу на геологічне середовище полігонів твердих
побутових відходів / Ю. В. Шкрупська // Пошукова та екологічна геохімія. – 2003. – № 2/3. –
С. 73–75. 4. Степаненко Е. Е. Исследование химического состава фильтрационных вод полигона
твердых бытовых отходов / Е. Е. Степаненко, О. А. Поспелова, Т. Г. Зеленская // Известия
Самарского научного центра Российской академии наук. – 2009. – Т. 11, № 1(3). – С. 525–527.
5. Хімічний склад фільтрату Львівського полігону твердих побутових відходів / М. Гайдін, В. О. Дя-
ків, В. Д. Погребенник, А. В. Пашук // Природа Західного Полісся та прилеглих територій. – 2013. –
Розділ І: Географія. № 10. – С. 43–49. 6. Правила приймання стічних вод підприємств у комунальні
та відомчі системи каналізації населених пунктів України. – Офіц. вид. – К. : Державний комітет
будівництва, архітектури та житлової політики України, 2002. 7. Методичні рекомендації із
збирання, утилізації та знешкодження фільтрату полігонів побутових відходів. – Офіц. вид. – К. :
М-во регіонального розвитку, будівництва та житво-комунального господарства України, 2013.
8. Мартиненко В. О. Екологічний менеджмент як нова парадигма муніципального управління /
В. О. Мартиненко, Ю. Г. Машкаров // Теорія та практика державного управління. – 2009. – Вип. 2. –
С. 116–120. 9. Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Основні терміни
та визначення: ДСТУ 3278-95. – [Чинний від 1997-01-01]. – К. : Держстандарт України, 1995. –
62 с. – (Національний стандарт України). 10. Закон України про відходи: за станом на 09.04.2015 р. /
Верховна Рада України. – Офіц. вид. – К.: Парлам. вид-во, 1998 – (Бібліотека офіційних видань).