Динаміка адсорбції іонів Сu2+та Сr3+ в апараті колонного типу

2017;
: pp. 284-291
1
Національний університет “Львівська політехніка”
2
Національний університет „Львівська політехніка”
3
Національний університет “Львівська політехніка”

Представлено результати експериментальних досліджень динаміки сорбції та іонообмінного поглинання іонів купруму та хрому цеолітом у апараті колонного типу. Було проаналізовано існуючий теоретичний апарат для опису процесів адсорбції . Досліджено механізм процесу адсорбції і розроблено методи для ідентифікації експериментальних даних теоретичним моделям. Експериментально досліджено сорбційну ємність цеоліту щодо іонів купруму та хрому в динамічних умовах. Побудовано вихідні криві динаміки адсорбції іонів купруму та хрому цеолітом в апараті колонного типу. Встановлено взаємозв’язок ступеня насичення сорбенту від критерію Фур’є. Отримані результати експериментальних досліджень дають змогу визначити коефіцієнти динаміки процесу адсорбції стічних вод, що містять важкі метали в апаратах колонного типу .

The results of experimental studies of the dynamic of ion exchange adsorption of copper and chromium ions by zeolite in the periodic conditions are  presented. The existing theoretical apparatus for adsorption processes description was analysed. Adsorption process mechanism was investigated and methods for identification of experimental data to theoretical models were developed. Sorption capacity of zeolite to heavy metals in dynamic conditions was experimentally investigated. Adsorption capacity of adsorbents was set. The breakthrough curves of adsorption dynamics of copper and chromium ions by zeolite in the column-type apparatus were built. The interrelation the saturation degree of sorbent to Fourier number was discovered. The results of experimental studies make it possible to determine the adsorption process of wastewaters which contain of heavy metals in the column-type apparatus. The results of experimental studies make it possible to determine the coefficients of dynamic of adsorption process.

1.Архіпова, Г. І. Вплив надлишкового вмісту важких металів у питній воді на організм людини [Текст] / Г. І. Архіпова, О. Мудрак, Д. В. Завертана // Вісник НАУ. – 2010. – № 1. – С. 232-235. 2. Gomonay, V. Preventing from ingress of radionuclides,­ heavy metals and other dangerous mutagenic factors into human and animal organisms [Текст] / V. Gomonay, N. Golub, P. Gomonay, K. Szekeresh// Book of Proceedings of the International Regional Seminar “Environment Protection: Modern Studies in Ecology and Microbiology”. – 1997. – Vol.2. – P.90­96. 3. Galarneau, А. Zeolites and mesoporous materials at the dawn of the 21st century [Текст] / A. Galarneau, F.Di Renzo, F. Fajula, J. Vedrine. – Elsevier Science, Surface Science and Catalysis. – 2001. – 443 р. 4. Сабадаш В. В., Гивлюд А. М., Гумницький Я. М. Динаміка адсорбції а-оксіпропіонової кислоти в апараті колонного типу // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія "Хімія, технологія речовин та їх застосування". – 2016. – № 841. – C. 330–334. 5. Сидорчук О. В. Сорбція іонів купруму із водних розчинів природним клиноптилолітом / О. В. Сидорчук, Я. М. Гумницький // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. - 2013. - № 7. - С. 235-241. 6. Миляник О.В. Очищення стічних вод від іонів важких металів/О.В. Миляник, О.М. Шквірко, Я.М. Гумницький// Захист навколишнього середовища. енергоощадність. Збалансоване природокористування: Праці 4-го Міжнародного конгресу (м. Львів, 21-23 вересня 2016р.).– 2016.– C.127–128.7. Миляник О.В. Статика поглинання двох іонів важких металів природним цеолітом /О.В. Миляник, О.М. Шквірко, Я.М. Гумницький// Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія "Хімія, технологія речовин та їх застосування". – 2016. – № 841. – C. 330–334.8. Лурье Ю.Ю. Справочник по аналитическойхимии. - М., 1989. – 448с. 9. Практикум по физико-химическим методам анализа. /Под ред. О.М. Петрухина. – М.: Химия. – 1987. – 246 с. 10. Справочникхимика. Том 2. Основныесвойстванеорганических и органическихсоединений / Под ред. Б.П. Никольского — Л.: Химия, 1971 — 1168 с.  11. Сабадаш В. В., Гивлюд А. М., Гумницький Я. М. Динаміка адсорбції а-оксіпропіонової кислоти в апараті колонного типу // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія "Хімія, технологія речовин та їх застосування". – 2016. – № 841. – C. 330–334.