Діоксинова проблема сміттєспалювання

2017;
: pp. 291-297
1
Національний університет “Львівська політехніка”
2
Національний університет “Львівська політехніка”
3
Національний університет “Львівська політехніка”
4
Lviv Polytechnic National University

Проведено аналіз техногенних джерел утворення поліхлорованих дибензодіоксинів, фуранів і біфенілів, їх шкідливі властивості та поширення в довкіллі. Узагальнено результати досліджень негативного впливу діоксинів на живі організми та труднощі визначення їх кількісних показників. Проаналізовано умови утворення діоксинів на сміттєспалювальних заводах під час утилізації твердих побутових відходів та рекомендовано запобіжні методи їх утворення. Вивчені методи додаткового очищення відхідних газів та сучасні технології поводження з відходами.

The formation of technogenic sources of polychlorinated dibenzodioxins, furans and biphenyls, their harmful properties and dissemination in the environment were analyzed in this work. The research results of dioxins negative impact on living organisms and the difficulty of determining their quantitative indicators were generalized. The conditions of the dioxins formation on the waste incineration plants during the utilizing of domestic wastes were analyzed and ways of preventing their formation have been proposed. The further purification methods of exhaust gases and modern technologies of waste management were studied.

1. Юдин А. Г. Сжигать или не сжигать – вот в чем вопрос / А. Г. Юдин // Обзорная инф. «Научные и технические аспекты охраны окружающей среды». - 2015. - №3.- С. 10-34. 2. Mastalerz P. Krótki kurs historii POP/P.Mastalerz, A.Kluchyk // Wiad.Chem. 2003 - № 57(671). – С.82-130. 3. Mastalerz, P. The true story of DDT, CB and dioxine. / P.Mastalerz Wyd.Chemichne. : Wroclaw, 2005. – 226 р. 4. Falandysh, J. Polichlorowane bifenile w šrodowisku: chemia, analiza, toksychnošc, stęzenia I ocean rysyka/ J.Falandysh Fundacia Rozwoju Uniwersytetu Gdańskeg : Gdańsk, 1999. – 312 р. 5. Петрук М. П. Перспективи знешкодження твердих побутових відходів в Україні / М. П. Петрук, О. І. Козій, О. М. Вахула О. М., І. В. Мисак // В зб. наук. пр. ХV Міжнар. конф. «Безпека життя і діяльності людини – освіта, наука і практика», Київ, 2016. - С. 198-202. 6. Козій О. І. Термічне знешкодження твердих побутових відходів: європейський досвід / О. І. Козій, М. П. Петрук, Я. І. Вахула // В зб. Комунальне господарство міст, Харків, 2015. -120(1). - С. 122-125. 7. Mukherjee A. A Review on Technologies of Removal of Dioxins and Furans from Incinerator Flue Gas/A.Mukherjee, B.Debnath, Sadhan Kumar Ghosh // Procedia Environmental Sciences. - 2016.- V. 35. - P. 528-540.8. ІщенкоВ. А. Способи поводження з твердими побутовими відходами у містах України / В. А. Іщенко // Екологічна безпека та природокористування. - 2015. - № 2 (18) - С. 21-30. 9. Стратегія Комісії щодо діоксинів, фуранів та поліхлорованих біфенілів / Повідомлення Комісії європейських співтовариств для Ради, Європейського парламенту, економічно-соціального комітету, Брюссель, 2001. – 31 с. 10. Безвозюк І. І. Аналіз властивостей деяких стійких органічних забруднювачів / І. І. Безвозюк, Р. В. Петрук, Т. В. Мельник // Наукові праці ВНТУ. - 2014. - № 3. – С. 1-5.11. Directive 2008/98/EC of the European Parlament and of the Council of 19 November 2008 on waste and repealing certain Directives // Official Journal of the European Union.- 2008. - L 312. - P.3-30. 12. Левчук І.В. Визначення поліхлорованих біфенілів (ПХБ) в оліях та жирах / І. В. Левчук // Інтегровані технології та енергозбереження. - 2014. - №1. - С. 113-120. 13. Гелетуха Г. Екологічно чиста технологія газифікації / Г. Гелетуха // Наука та інновації: Науково-практичний журнал. - 2006. – Т.2. - №4. – С. 9-10.