The filtration drying of the buckwheat grain

2017;
: pp. 256-260
Authors:
1
Lviv Polytechnic National University

Experimental researches of regularities of the buckwheat grain drying in the drying chamber of the laboratory plant are presentedin the article, dependences of change of the thermal agent temperature by height of material layer has been resulted. Based on the results the theoretical and experimental studies of filtration drying kinetics of buckwheat were determined.

Представлено експериментальні дослідження закономірностей сушіння зерна гречки у сушильній камері лабораторної установки, наведено залежності зміни температури теплового агента по висоті шару матеріалу. На основі експериментальних досліджень кінетики процесу визначено швидкість фільтраційного сушіння гречаного зерна.На основі отриманих результатів було визначено теоретичні та експериментальні дослідження кінетики фільтраційного сушіння зерна гречки.

1. Lesyk B.V. et al. Zberihannya i tekhnolohiya sil's'kohospodars'kykh produktiv. Kyiv, UA: Vyshcha shkola, 1980. 2. Horyelova Ye.I. Osnovy zberihannya zerna. Moskva, RU: Ahropromyzdat, 1986. 3. Podpryatov H.I. et al. Zberihannya i pererobka produktsiya roslynnytstva. Kyiv, UA: Meta, 2002. 4. Atamanyuk V.M. and Humnytskyy Ya.M. Naukovi osnovy filtracijnogo sushinnia dyspersnykh materialiv. Lviv, UA: Vydavnyctvo Lvivskoji politekhniky, 2013. 5. Atamanyuk V.M. Kindzera D.P. and Hosovs’kyy R.R.. “Doslidzhennya perspektyvy fil’tratsiynoho sushinnya stebel sonyashnyka dlya vyrobnytstva tverdoho biopalyva”, Odes’ka natsionalna akademiya kharchovykh tekhnolohiy, Naukovi pratsi, vol. 41 (2), P.81-88, 2012. 6. Atamanyuk V.M. et al. “Ustanovka filtracijnogo sushinnia sypkykh materialiv”, UA Patent 78453, MPK 2006.01, March 25, 2013. 7. Oleh Zakharkiv, Andriy Kovalchuk, Oleksandr Ivashchuk, Mykola Mosiuk, Volodymyr Atamanyuk. The research of the grain crops filtration drying // Proceedings of 6th International Youth Science Forum «Litteris Et Artibus». - November 24-26, 2016. - Lviv, Ukraine. - P.434-435.