Конверсія хлоридних солей з натрію сульфатом під час випаровування хлоридно-сульфатних розчинів

2017;
: pp. 77-82
1
Національний університет „Львівська політехніка”
2
Національний університет „Львівська політехніка”
3
Національний університет „Львівська політехніка”

Досліджено вплив кількості Na2SO4 і ступеня випаровування на вихід і склад сольових сумішей, одержаних внаслідок конверсії Na2SO4 з хлоридними солями під час випаровування і подальшого охолодження розчинів хвостосховища. З’ясовано, що доданий Na2SO4частково конвертує з утворенням NaCl, який кристалізується під час випаровування і охолодження випаруваного розчину, частково випадає у вигляді сульфатів натрію та магнію, а решта залишається у кінцевому розчині, витісняючи з нього калію та магнію сульфати.

The influence of Na2SO4 number and degree of evaporation to yield and composition of salt mixtures obtained from conversion of Na2SO4 chloride salts during the evaporation and subsequent cooling solutions tailings. It was found that added Na2SO4partially converts to form NaCl, which crystallizes during evaporation and cooling solution evaporated partly falls as sodium and magnesium sulphate, and the rest remains in the final solution, replacing it with potassium and magnesium sulfates.

1. Яворский В.Т. Переработка растворов хвостохранилищ калийных производств Прикарпатья в кондиционные продукты / В.Т. Яворский, Т.В. Перекупко, К.И. Блаживский, И.Е.Максимович, А.В. Перекупко // Энерготехнологии и ресурсосбережение. – 2012. – №5. – С.71-75. 2.  Лунькова Ю.Н., Хабер Н.В. Производство концентрированных калийных удобрений из полиминеральных руд. – К: Техніка, 1980. – 158 с. 3. Переработка природных солей и рассолов: Справочник/ И.Д. Соколов, А.В. Муравьев,  Ю.С. Сафрыгин и др.; под ред. И.Д. Соколова. – Л.: Химия, 1985. – 209 с. 4. Артус М.І. Безхлорний шеніт. Перероблення полімінеральних калійних руд шляхом конверсії хлоридних калійних і калійно-магнієвих мінералів із натрій сульфатом / М.І. Артус, І.Ю. Костів // Хімічна промисловість України – 2014. – №2(121). – С. 53-57.