Синтез, ІЧ-спектроскопічне та термогравіметричне дослідження іонних асоціатів левамізолу з еозином Y, еозином β та йодеозином

2017;
: pp. 62-69
1
Національний університет „Львівська політехніка”
2
Східно-Європейський Національний університет
3
Lviv Polytechnic National University
4
Східно-Європейський Національний університет
5
Національний університет „Львівська політехніка”

Проведено синтез іонних асоціатів ( ІА ) левімазолу з еозином Y, еозином β та йодеозином. В ІЧ спектрах ІА спостерігається зсув основних смуг поглинання у низькочастотну ділянку спектра та зміна їх інтенсивності, що підтверджує існування даних іонних асоціатів. Термоліз ІА відбувається за складним механізмом, однак, схожість термограм асоціатів на певних стадія розкладу свідчить про присутність в них спільного складного катіону. Зразки іонних асоціатів левамізолу з еозином β та йодеозином відзначаються підвищеною термостійкістю, що вказує на вищу міцність утворених міжіонних зв’язків.

Was synthesis ion associate (IA) of levimasole with eosin Y, eosin β and iodeosine. In the IR spectra of those IA shift of the main absorption bands in the low-frequency plot of the spectrum and changes of their intensity were observed, confirming the existence of these ion associates. Complicated mechanism occurs in thermolysis of IA, however, but the similarity of the termohram of ion associates at some stage of fragmentation indicates the presence of common complex cation. Samples of ion associates of levamisole with eosin β and iodeosine have the high thermal stability that indicate the high strength of the bonds formed between the ion.

1.Моррисон Ф. Экстракция в аналитической химии / Ф. Моррисон, Г. Фрейзер. – М. : Госхимиздат, 1960. – 311 с. 2. Базель Я. Р. Іонні асоціати ацидокомплексів металів з поліметиновими барвниками у фотометричному аналізі та іонометрії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра. хім. наук : спец. 02.00.02 “Аналітична хімія” / Я. Р. Базель. – К., 1999. – 35 с. 3. Пальм В. А. Основы количественной теории органических реакций / Пальм В. А. – Л. : Химия, – 1977. – 359 с. 4. Кормош Ж. О. Кольорові твердо-фазні реакції Re(VII) з поліметиновими барвниками / Ж. О. Кормош, Я. Р. Базель, О. Г. Ворониш // Наук. вісн. Ужгород. у-ту. Сер. “Хімія”. – 2001. – № 6. – С. 62 – 65. 5. Базель Я. Р. Аналітичне застосування реакцій хлорату (VII) з основними / Я. Р. Базель // Укр. хім. журн. – 1998. – Т. 64, №1. – С. 62 – 66. 6. Кормош Ж. Потенціометричні сенсори для визначення ампролію / Ж. Кормош, Н. Зубеня, // Науковий вісник СНУ ім. Лесі Українки. Серія: Хімічні науки.  – 2013. – Т.23, № 272. – С. 54 - 58. 7. Кормош Ж. Іоноселективні електроди з плівковою мембраною на основі тетрайодобісмутату та тетрайодостибіату для визначення N,N',N''–трифенілгуанідині / Кормош Ж., Зубеня Н., Федосов С. // Науковий вісник СНУ ім. Лесі Українки. Серія: Хімічні науки. – 2013. – Т .24, № 273. – С. 66 - 73. 8. Кормош Ж. Потенціометричні сенсори для визначення граміну / Ж. Кормош, Н. Зубеня // Науковий вісник СНУ ім. Лесі Українки. Серія: Хімічні науки.  – 2014. – Т. 20, № 297. – С. 8-14. 9. Kormosh Zh. Potentiometric determination of levamisole in Pharmaceutical formulations by membrane sensors on ion-pair / Zh. Kormosh, N. Zubenia // Науковий вісник СНУ ім. Лесі Українки. Серія: Хімічні науки.  – 2014. – Т. 21, № 298. – С. 3 - 7. 10. Zubenia N. Design and application of a levamisole-selective membrane sensor / N.Zubenia, Zh. Kormosh, D. Semenyshyn, V. [et al.] // Anal. Bioanal. Electrochem. – 2016. – Vol. 8, No. 4. – P. 466 - 477. 11. Зубеня Н.В. Сенсор для визначення ампролій гідрохлориду  у фармацевтичних препаратах / Н.В. Зубеня, Ж.О. Кормош // Наук. вісник. Ужгород.ун-ту (Сер. Хімія). – 2016. – № 1 (35). – С. 53 - 55. 12. Zubenya N. Potentiometric membrane sensor for levamisole determination / N.Zubenya, Zh. Kormosh, D. Saribekova and S. Sukharev // Mediterranean Journal of Chemistry. – 2016. – Vol. 6, № 2. – P. 7- 14. 13. Зубеня Н.В. Потенціометричні сенсори на основі іонних асоціатів граміну, левамізолу, ампролію, дифенілгуанідинію і трифенілгуанідинію та їх аналітичне застосування: дисертація на здобуття  наук.ступеня канд.хім. наук спец. 02.00.02 «Аналітична хімія» / Н.В. Зубеня. – Луцьк, 2017. – 153 с. 14. Еозини – властивості та застосування [Електронний ресурс]. – Режим доступу: URL: http://www.abbeycolor.com/eosin-y.php. 15. Инфракрасная спектроскопия органических и природных соединений: Учебное пособие / [А. В. Васильев, Е. В. Гриненко, А. О. Щукин, Т. Г. Федулина]. –  СПб. : СПбГЛТА, 2007. – 54 с. 16.. Бирюков А.В. Инфракрасные спектры молекулярных и ионных форм флуоресцеина, эозина и 2,4,5,7-тетранитрофлуоресцеина в ДМСО: теоретический расчет и эксперимент / А.В. Бирюков, А.В. Лебедь, Н.О. Мчедлов-Петросян // Вісник Харківського національного університету. – 2010. – № 896. – Т. 18, № 41. – С. 133 - 147. 17. Методы термического анализа. Метод. разраб. Московский госуд. Ун-т им. М.В. Ломоносова / [Т.Б. Шаталова, О.А. Шляхтин, Е. Веряева] – М., 2011. – 72 с.