Використання моху ісландського при лікуванні інфекційних захворювань дихальних шляхів та перспективи створення нових препаратів на його основі

2017;
: pp. 234-241
1
National University Lviv Polytechnic
2
Національний університет „Львівська політехніка”
3
Lviv Polytechnic National University
4
Національний університет „Львівська політехніка”
5
Національний університет „Львівська політехніка”

Представлено статистику захворювань дихальних шляхів серед населення України. Описано фармакологічні властивості моху ісландського та його хімічний склад. Детально розкрито морфологічну будову рослини та території поширення. Встановлено, що на фармацевтичному ринку України зареєстровано лише 5 лікарських засобів на основі екстракту моху ісландського. Зведено дані щодо використання рослини у рецептах народної медицини. Крім цього, описані методики ідентифікації рослини та дослідження антиоксидантної активності рослинної сировини в порівнянні з токоферолом.

This paper presents statistics of respiratory diseases, spread among the population of Ukraine. The pharmacological properties ofIceland moss and its chemical composition were described in detail. The morphological structure of plants and area of distribution also were described in this paper.Established, that the pharmaceutical market of Ukraine registered only 5 drugs from Iceland moss extract. There is a summary of the plants used in traditional medicine. In addition, the methods of identification were described and antioxidant activity comparing to tocopherol was studied.

1. Галузева звітність Державної санітарно-епідеміологічної служби України («Звіт про окремі інфекційні та паразитарні захворювання», ф. № 1): [Електронний ресурс]/Режим доступу: http://www.dsesu.gov.ua/ua. 2. Грибова Н.Ю. Дослідження впливу фізико-хімічних умов на екстрагування фенольних сполук рослин та антирадикальних властивостей отриманих екстрактів:Автореф. дис. канд.. хім. наук – Д. -2009. – 21 стор. 3. Державний реєстр лікарських засобів України [електронний ресурс]. 4. Європейська фармакопея 8.0. – Strasbourg: CouncilofEurope. - 2014. – 1275 стор. 5. Статистичні звіти медичних закладів та Центру медичної статистики МОЗ України за 1991-2013 рр.: [Електронний ресурс] / Режим доступу: medstat.gov.ua. 6. Статистика захворювань. Оперативна інформація: [Електронний ресурс] /Режим доступу: http://www.moz.gov.ua. 7. HeikoBecher, BocarKouyaté. HealthResearchinDevelopingCountries:A collaborationbetweenBurkinaFasoandGermany. Salerno-Paestum: SpringerScience&BusinessMedia.- 2005. -308 р. 8. MunirOktay, AchilhamiGulcin, O. IrfanKufrevioglu, AliAslan. DeterminationofantioxidantactivityoflichenCetrariaislandica–Salerno-Paestum: SpringerScience&BusinessMedia2000. - 102р. 9.Plants, Medicinal.  WHO Consultation on Selected Medicinal Plants. - Salerno-Paestum. -  2005. – 246 р.