Вплив електрохімічно активованої води на бродильну активність дріжджів

2017;
: pp. 165-170
1
Національний університет „Львівська політехніка”
2
Національний університет „Львівська політехніка”
3
Національний університет „Львівська політехніка”
4
Національний університет „Львівська політехніка”

Досліджено стимулюючу дію електрохімічно активованої води, зокрема,католіту, аноліту, суміші католіту та аноліту у співвідношенні 1:1 на бродильну активність спиртових дріжджів.Встановлено, що оброблення спиртових дріжджів DeltafеrmAL-18 електрохімічно активованою водою стимулює їх бродильну активність відносно контролю, що зумовлює збільшення вмісту спирту на 6%, зменшення концентрації незброджених цукрів на 4,6-10,2 % і нерозчиненого крохмалю у бражці та скорочення тривалості стадії бродінняна 8 год. Показано, що найбільша кількість дріжджових клітин у бражці спостерігається при використанні засівних дріжджів, витриманих у католіті.

The influence of electrochemically activated water, in particular сatholyte, anolyte, catholyte/anolyte mixture (1:1), on alcohol yeast activity is investigated. The alcohol yeast DeltafеrmAL-18 treatment with electrochemically activated water stimulates their fermentative activity, which leads to the increase in alcohol concentration on 6%, the decrease in concentration of non-fermented sugars on 4,6-10,2 % and insoluble in mash starch and reduction of the fermentation time on 8 hours. It is shown that the largest concentration of yeast cells in mash starch observed when using treatment by catholyte seeding yeast.

1. Паляниця, Л. Я. Вплив активованої води на генеративну активність дріжджів / Л. Я. Паляниця, Н. І. Березовська, Н. О. Зуб, М. С. Андрейців, З. В. Гук // XV Міжнародна науково-практична конференція "Ресурси природних вод Карпатського регіону". Проблеми охорони та раціонального використання. ― Львів, 2016 р. ― С. 109-111. 2. Стимулятори ферментативної активності спиртових дріжджів / Л. Я.Паляниця, Н. О. Паньків, Р. Б. Косів, Н. І. Березовська та ін. // Вісн. Нац. ун-ту «Львівська політехніка»: «Хімія, технологія речовин та їх застосування». – 2016. – № 841. – С. 204–210. 3. Мирошников, А. И. Исследование причин биологического действия электрохимически активированных растворов по изменению роста клеток Escheria Coli [Текст] / А. И. Мирошников // Биофизика. – 2004. – Т. 49, № 5. – С. 866–871. 4. Електрохімічно активовані розчини як екобезпечні дезінфектанти цукрового виробництва / І.М.Бордун, В.В. Пташник, Р.Б.Чаповська, А. Барига // Матеріали IV Міжнародної науково-технічної конференції: збірник наукових статей. Львів, Україна. 10-15 березня, 2014. С. 53-59. 5. Прилуцкий, В. И. Электохимически активированная вода: аномальные свойства, механизм биологического действия / В. И. Прилуцкий, В. М. Бахир. – Москва, 1995. – 151 с. 6. The effect of electrolyzed water on decontamination, germinationand γ-aminobutyric acid accumulation of brown rice / Rui Liu, Xiangli He, Jiaqi Shi, Satoru Nirasawa, Eizo Tatsumi // Food Control, 2013. - № 33. – P. 1-5Режимдоступу:www.elsevier.com/locate/foodcont / 06.02.2013. 7. Acidic electrolyzed water efficiently improves the flavour of persimmon (Diospyroskaki L. cv. Mopan) wine /Wanqi Zhu, Baoqing Zhu, Yao Li, Yanyan Zhang, Bolin Zhang, Junfeng Fan// Food Chemistry P 1-35Режимдоступу:www.URL:http://dx.doi.org/10.1016/j.foodchem.2015.10.106/ —21.10.2015. 8.Біоконверсія меляси з використанням електрохімічно активованої води / Л. Я. Паляниця, Н. І. Березовська, Р.Б. Косів, Н.О.Паньків // Новітні науково-технічні рішення в цукровій промисловості // Матеріали IV Міжнародної науково-технічної конференції: збірник наукових статей. Львів, Україна. 10-15 березня, 2014. – С. 101–103. 9. Козлов, И. В. Разработка способа применения электрохимически активированной воды в технологии пива и безалкогольных напитков : автореф. дис., канд. техн. наук : спец. 05.18.07 «Биотехнология пищевых продуктов (по отраслям)» / Козлов Игорь Владимирович. – Москва, 2009. – 153 с 10. Applicationofelectrolyzedwaterinthefoodindustry / Yu-RuHuanga, Yen-ConHungb, Shun-YaoHsuc, Yao-WenHuangd,e, Deng-FwuHwang // FoodControl, 2008. -  № 19. – P. 329–345.Режимдоступу:www.elsevier.com/locate/foodcont. 11. Бойко, Л. М. Физико-химические методы контроля бродильных производств: Справочник / Л. М. Бойко – Киев: Техника, 1986. - 200 с