Volume 886, 2018

У Віснику опубліковані результати досліджень у галузях аналітичної, органічної хімії, хімічної технології силікатів, технології органічних продуктів, біотехнології та екології. Розглядаються питання
синтезу нових речовин, вивчення кінетики, механізмів реакцій, одержання продуктів біосинтезу, дослідження режимів культивування мікроорганізмів, методів їх виділення, а також проблеми вдосконалення та інтенсифікації технологій одержання нових високомолекулярних сполук, силікатних матеріалів. Роботи виконані на кафедрах і в науково-дослідних лабораторіях Національного університету “Львівська політехніка” та в інших вищих навчальних закладах і організаціях України.
Для інженерно-технічних працівників, викладачів, аспірантів і студентів, які спеціалізуються у галузях неорганічної, органічної, фізичної та аналітичної хімії, хімічної технології, хімії високомолекулярних сполук, біотехнології, технології будівельних матеріалів, процесів та апаратів хімічної промисловості та охорони довкілля.

In this issue

(33 articles)
3-13
V. E. Stadnik, M. A. Sozanskyi , N. M. Koval, P. Y. Shapoval, Y. Y. Yatchyshyn
23-27
S. I. Gerasimchuk, H. V. Mel’nyk , I. B. Sobechko, Z. S. Tymnyak, Yu. P. Pavlovskiy
28-33
O. R. Ridka, V. S. Matiychuk, N. I. Tishchenko, R. R. Kostyuk, V. V. Kochubei, V. V. Sergeev
34-40
Z. М. Komarenska, M. V. Nykypanchuk, L. P. Oliynyk
41-46
L. P. Oliynyk, N. L. Bernatska, Vol. V. Reutskyy, Z. М. Komarenska
47-51
I. A. Dron, S. I. Vynnytska, V. V. Oleksa, S. V. Khomyak, D. D. Ostapiv
67-72
Yu. V. Sukhatskiy, O. I. Zin, Z. O. Znak, R. V. Mnykh
73-78
B. В. Chekanskyi, I. V. Lutsyuk
90-95
I. V. Solokha, O. M. Vakhula, M. H. Pona, Z. I. Borovetz
96-101
А. М. Ludyn, Vikt. V. Reutskyy
102-106
R. O. Subtelnyi, О. M. Orobchuk, О. R. Dresher, B. O. Dziniak
107-112
T. I. Chervinskiy, B. O. Korchak, O. V. Kohut
118-127
А. V. Nakonechna, S. P. Bondarenko, G. B. Shiуan, N. Y. Monka, A. V. Malitska, V. I. Lubenets
128-135
А. I. Karkhut, V. T. Samborskyi, Ch. B. Bolibrukh, S. Polovkovych, V. P. Novikov
136-145
V. I. Shupeniuk, T. N. Taras, L. D. Bolibrukh, L. R. Zhurakhivska, I. I. Hubytska
158-164
O. Shynkaruk, M. Kukhtyn, O. Vichko, O. Shved, N. Marintsova
184-189
O. R. Popovych, N. Yu. Vronska, V. T. Sliusar, Y. M. Zaharko
190-195
D. S. Katruk, T. V. Humenetskyi, V. Ye. Levytskyi, M. V. Boiko
196-204
V. F. Kirianchuk, Z. I. Demchuk, A. M. Kohut, O. M. Shevchuk, A. S. Voronov, S. A. Voronov
205-212
W. Moravskyi, A. Kucherenko, I. Yakushyk, L. Dulebova, T. Garbacz
213-219
O. L. Paiuk, N. Ye. Mitina, Z. Ya. Nadashkevych, N. I. Kinash, A. S. Zaichenko
220-225
N. B. Semenyuk, Kh. V. Levytska, I. Z. Dziaman, G. D. Dudok, V. I. Skorokhoda
226-235
V. O. Serdiuk, O. M. Shevchuk, O. B. Pereviznyk, N. M. Bukartyk, V. S. Tokarev