Volume 886, 2018

У Віснику опубліковані результати досліджень у галузях аналітичної, органічної хімії, хімічної технології силікатів, технології органічних продуктів, біотехнології та екології. Розглядаються питання
синтезу нових речовин, вивчення кінетики, механізмів реакцій, одержання продуктів біосинтезу, дослідження режимів культивування мікроорганізмів, методів їх виділення, а також проблеми вдосконалення та інтенсифікації технологій одержання нових високомолекулярних сполук, силікатних матеріалів. Роботи виконані на кафедрах і в науково-дослідних лабораторіях Національного університету “Львівська політехніка” та в інших вищих навчальних закладах і організаціях України.
Для інженерно-технічних працівників, викладачів, аспірантів і студентів, які спеціалізуються у галузях неорганічної, органічної, фізичної та аналітичної хімії, хімічної технології, хімії високомолекулярних сполук, біотехнології, технології будівельних матеріалів, процесів та апаратів хімічної промисловості та охорони довкілля.

In this issue

(33 articles)
V. E. Stadnik, M. A. Sozanskyi , N. M. Koval, P. Y. Shapoval, Y. Y. Yatchyshyn
3-13
S. I. Gerasimchuk, H. V. Mel’nyk , I. B. Sobechko, Z. S. Tymnyak, Yu. P. Pavlovskiy
23-27
O. R. Ridka, V. S. Matiychuk, N. I. Tishchenko, R. R. Kostyuk, V. V. Kochubei, V. V. Sergeev
28-33
Z. М. Komarenska, M. V. Nykypanchuk, L. P. Oliynyk
34-40
L. P. Oliynyk, N. L. Bernatska, Vol. V. Reutskyy, Z. М. Komarenska
41-46
I. A. Dron, S. I. Vynnytska, V. V. Oleksa, S. V. Khomyak, D. D. Ostapiv
47-51
Yu. V. Sukhatskiy, O. I. Zin, Z. O. Znak, R. V. Mnykh
67-72
B. В. Chekanskyi, I. V. Lutsyuk
73-78
I. V. Solokha, O. M. Vakhula, M. H. Pona, Z. I. Borovetz
90-95
R. O. Subtelnyi, О. M. Orobchuk, О. R. Dresher, B. O. Dziniak
102-106
T. I. Chervinskiy, B. O. Korchak, O. V. Kohut
107-112
А. V. Nakonechna, S. P. Bondarenko, G. B. Shiуan, N. Y. Monka, A. V. Malitska, Vira Lubenets
118-127
А. I. Karkhut, V. T. Samborskyi, Ch. B. Bolibrukh, Svyatoslav Polovkovych, V. P. Novikov
128-135
V. I. Shupeniuk, T. M. Taras, L. D. Bolibrukh, L. R. Zhurakhivska, I. I. Hubytska
136-145
V. O. Syngaevskiy, Ch. B. Bolibrukh, A. V. Kudrinetska, Svyatoslav Polovkovych
146-157
O. Shynkaruk, M. Kukhtyn, O. Vichko, O. Shved, N. Marintsova
158-164
O. R. Popovych, N. Yu. Vronska, V. T. Sliusar, Y. M. Zaharko
184-189
D. S. Katruk, T. V. Humenetskyi, Volodymyr Levytskyi, M. V. Boiko
190-195
V. F. Kirianchuk, Z. I. Demchuk, A. M. Kohut, O. M. Shevchuk, A. Voronov, S. Voronov
196-204
Volodymyr Moravskyi, A. Kucherenko, I. Yakushyk, L. Dulebova, T. Garbacz
205-212
O. L. Paiuk, N. Ye. Mitina, Z. Ya. Nadashkevych, N. I. Kinash, A. S. Zaichenko
213-219
N. B. Semenyuk, Kh. V. Levytska, I. Z. Dziaman, G. D. Dudok, V. I. Skorokhoda
220-225
V. O. Serdiuk, O. M. Shevchuk, O. B. Pereviznyk, N. M. Bukartyk, V. S. Tokarev
226-235