Аналіз сучасних методів досліджень характеристик якості молока для забезпечення екологічної безпеки харчових продуктів

Received: April 03, 2017
Accepted: April 03, 2017
Authors: 
О. В. Малик, Н. Ю. Голець, Ю. О. Малик

Національний університет ”Львівська політехніка”,
кафедра метрології, стандартизації та сертифікації,
кафедра екології та збалансованого природокористування

Сьогодні людина все менше довіряє якості вироблених продуктів. Це пов’язано з
погіршенням умов навколишнього середовища, а також із низьким контролем якості в
процесі виробництва продуктів харчування. У статті вивчено та проаналізовано різні
методи визначення основних показників якості та безпечності молока для запобігання
загрозі життю та здоров’ю людей та довкіллю. Запропоновано заходи запобігання
фальсифікації товарів та обману покупців під час продажу товарів та підвищення
екологічної безпеки харчової продукції, оскільки це є одним з основних елементів
добробуту населення країни.  In modern world people are less confident in the quality of manufactured products. This
is due to the deteriorating environmental conditions and low quality control in the production
of food. The paper studied and analyzed various methods of determining the basic quality and
safety of milk to prevent danger to life and health and the environment. Measures to prevent
falsification of products and prevent cheating customers when selling goods and increase
environmental safety of food as it is a key element of the welfare of the population are
proposed.

1. Закон України “Про безпечність та якість харчових продуктів” від 23.12.1997 № 771/97-ВР.
2. Малык О. В. Планирование качества молочной продукции и процесов ее производства / О. В. Малык,
П. Г. Столярчук // Устойчивое развитие: Межд. журнал. – Варна: Изд. Евро-Експерт ЕООД, 2012. –
№ 4. – С. 57–58. 3. Бубела Т. З. Методи та засоби визначення показників якості продукції: навч.
посібник / Т. З. Бубела, П. Г. Столярчук, Є. В. Походило, М. С. Міхалєва, В. М. Ванько. – Львів:
Видавництво Львівської політехніки, 2012. – 292 с. 4. Машкін М. І. Технологія молока і молочних
продуктів: навч. видання / М. І. Машкін, Н. П. Париш. — К.: Вища освіта, 2006. — 351 с. 5. Дунчен-
ко Н. И. Экспертиза молока и молочных продуктов. Качество и безопасность / Н. И. Дунченко,
А. Г. Храмцов, И. А. Смирнова и др. – Новосибирск: Сибирское университетское издательство,
2007. – 488 с. 6. Luginbuhl W. Evaluation of designed calibration samples for casein calibration in
Fourier transform infrared analysis of milk. Lebensmittel-Wissenschaft Und Technology / W. Luginbuhl //
Food Science and Technology. – 2002. – № 35(6). – P. 554–558. 7. Mayer H. K. Milk species identification
in cheese varieties using electrophoretic, chromatographic and PCR techniques / H. K. Mayer //
Int. Dairy J., 2005, 15, 595–604. 8. Міхалєва М. Дослідження електричних методів визначення
характеристик якості молока та можливостей бактерицидних контрольних заходів / Марина
Міхалєва, Ольга Кутенська // Вимірювальна техніка та метрологія. – 2011. – № 72. – С. 117–120.
9. Міхалєва М. Дослідження можливості використання електричних методів у експресному
контролі фальсифікацій молока / Марина Міхалєва, Ольга Кутенська // Вимірювальна техніка та
метрологія. – 2010. – №71. – С. 156–159.