Volume 864, Number 1, 2017

In this issue

(39 articles)
V. Foltovych, M. Korobchynskyi, Liliia Chyrun, Viktoriia Vysotska
ст. 7-19
V. S. Lenko, Volodymyr Pasichnyk, Y. M. Shcherbyna
pp. 157-168