Features of experimental strain determination of compressed-bent elements considering their deflection curve

Authors: 
Krayinskyi P.I., Blikharskyi Ya.Z., Khmil R.Ye.

In this article the methods of experimental acquiring of concrete and reinforcement strains is introduced. The following processing of experimental data is presented.

1. Rymar Y.V. Eksperymentalno-teoretychni doslidzhennia mitsnosti zalizobetohhykh balok pidsylenykh pid navantazhenniam / Y.V. Rymar, D.I. Dubizhanskyi // Visnyk Natsionalnoho universytetu “Lvivska politekhnika”: Teoria i praktyka budivnytstva - Lviv, 2007. - № 600. S.19-22.
2. Khmil R.Ye. Napruzheno-deformovanyi stan zalizobetonnykh balok, poshkodzhenykh ahresyvnym seredovyshchem /
R.Ye. Khmil, R.V. Vashkevych // Visnyk Natsionalnoho universytetu “Lvivska politekhnika”: Teoria i praktyka budivnytstva - Lviv, 2009. - № 655. S.278-285.
3. Tsarov Ye.S. Metodyka pryvedennia zamirianykh eksperymentalnykh velychyn deformatsii materialiv na osnovi kryvoi deformuvannia / Ye.S. Tsarov, R.Ye. Khmil, Z.Ya. Blikharskyi, A.R. Tereshko // Zb. nauk. prats: Resursoekonomni materialy,
konstrukcii, budivli ta sporudy - Rivne, 2011. - vyp. 21. - S.144-151.
4. Yaroslav Blikharskyy Research of strengthening effect reinforced concrete elements subjected to combined axial load and bending with different percent of additional reinforcement / Yaroslav Blikharskyy, Roman Khmil, Oleg YOVCHYK // Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Budownictwo – Cz., 2014.
5. Hladunskyi V.N.Matematyka oznachennia formuly zadachi / V.N. Hladunskyi, H.A. Hladunska // Navchalnyi posibnyk, vydannia druhe, dopovnene - L., 2004 S.300.
6. Shykin E.V. Differencialnaia geometriya: pervoe znakomstvo / E.V. Shykin, E.G. Pozniak // Dn.: Izd-vo mgu, 1990. 53 s.
7. GOST 12004-81. Stal armaturnaia. Metody ispytanii na rastiajenie. [Tekst] – M.: Ministerstvo chernoi metalurgii SSSR, 1990. – 10 s.
8. Blikharskyi Ya.Z. Mitsnist pozatsentrovo stysnutykh zalizobetonnykh elementiv pidsylenykh vuhletsevoiu strichkoiu /
Ya.Z. Blikharskyi, R.Ye. Khmil // Chetverta Mizhnarodna naukovo-praktychna konferentsiia “Enerhoefektyvni tekhnolohii v miskomu budivnytstvi ta hospodarstvi” - O., 2014.

Krayinskyi P. I. Features of experimental strain determination of compressed-bent elements considering their deflection curve / P. I. Krayinskyi, Ya. Z. Blikharskyi, R. Ye. Khmil // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". - 2014. - № 781. - С. 89-95.