Review the calculation methods of monolithic reinforced concrete flat overlap with the hollow inserts

Authors: 
Melnyk І.М.

The methods that were used and can be used to general static calculation of the monolithic concrete slabs, including cavity forming with inserts.

1. Melnyk I.V. Konstruktyvno-tekhnolohichni osoblyvosti betonnykh i zalizobetonnykh konstruktsiy z efektyvnymy vstavkamy / I.V. Melnyk // Mizhvidomchyy nauk.-tekhn. zb. - Kyyiv, 1999. – Vyp. 50. – s. 164-171.
2. Melnyk I.V. Sposib vyhotovlennya pustotilykh betonnykh i zalizobetonnykh vyrobiv /I.V.Melnyk // Deklaratsiynyy patent navynakhid. – Derzhavnyy department intelektual'noyi vlasnosti. Byul. №7-II vid 15.12.2000r.
3. Melnyk I.V. Konstruktyvnirishennyaploskykhmonolitnykhzalizobetonnykhperekryttiv z efektyvnymyvstavkamy i eksperymental'nedoslidzhennya yikh frahmentiv / I.V. Melnyk, V.M. Sorokhtey // Resursoekonomnimaterialy, konstruktsiyi, budivli ta sporudy: Zb. nauk. prats', vyp. 14. – Rivne, 2006. - s. 253-260.
4. Melnyk I.V. Konstruyuvannya i doslidzhennyaploskykhmonolitnykhperekryttiv z efektyvnymy vstavkamy / I.V. Melnyk,O.Yu. Tsarynnyk, V.M. Sorokhtey // Budivel'nikonstruktsiyi: Mizhvidomchyy nauk.- tekhn. zb.,vyp. 67 - Kyyiv, NDIBK: 2007. - s. 794-801. 5. Tymoshenko S.P., Voytovskyy-Kryher S. Plastyny y obolochky. – M.: Nauka, 1966. – 625 s.
6. Nyzhnyk O.V. Bezbalkovi ta chastorebrysti stalezalizobetonni perekryttya. Dys. dokt.tekhn.nauk. – Poltava, 2012. – 452 s.
7. Semchenkov A.S. Prostranstvenno-deformyruyushchyesya zhelezobetonnyedysky perekrytyy mnohoэtazhnykh zdanyy. Эksperymental'ny eyssledovanyya, praktycheskye metody rascheta y proektyrovanye: Dys. dokt.tekhn.nauk. – M., 1991. – 703
s.
8. LekhnytskyyS.T. Anyzotropnyeplastynky. – L.: Hosttekhyzdat, 1957. – 463 s.
9. Yevstaf"yev V.I. Polehshenibahatosharoviperekryttyadlyaarkhitekturno-budivel'nykh system z shyrokym krokomnesuchykh
konstruktsiy: avtoref. dys. kand.tekhn.nauk / V.I. Yevstaf"yev. – K., 2004. – 18 s.
10. Dorosh M.I. Otsinyuvannya mitsnosti ta robotozdatnisti polietylenovykh trub z porozhnystoyu budovoyu stinky // Avtoref. dys.kand.tekhn. nauk. – L'viv, 2013. – 21 s.

Melnyk І. М. Review the calculation methods of monolithic reinforced concrete flat overlap with the hollow inserts / І. М. Melnyk // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". - 2014. - № 781. - С. 139-144.