Simulation of the stress-strain state of concrete columns with pre-compress high-strength reinforcement

Authors: 
Kholod P.F., Shmyh R.A.

This article discusses the method of determining the stress-strain state of concrete columns with pre-compress high-strength reinforcement based on discrete representation of designs using real charts of the - concrete and reinforcement using a computer. This technique allowed us to simulate the work of columns at all stages of loading up to the destruction. Herewith at each stage of loading we get the deformation and stress in the concrete and reinforcement throughout the all height of the section. This technique allows us to take into account prestressing in the reinforcement which takes place at the stage of manufacturing. In addition, it provides an opportunity to simulate the destruction of columns and determine their bearing capacity. Calculations of the experimental models of columns, that were made using this technique shown in most cases good coincidence of results.

1. Pysarenko Gh.S. Opir materialiv: Pidruchnyk / Gh.S. Pysarenko, O.L. Kvitka, E.S. Umansjkyj. – K.: Vyshha shkola, 2004. – 655 s.
2. Barabash V.M. Vrakhuvannja nelinijnosti deformuvannja zalizobetonnykh sterzhniv //2-jmizhnarodnyj sympozium ukrajinsjkykh inzheneriv-mekhanikiv u Ljvovi. Tezy dopovidej / Ukrajinsjke inzhenerne tovarystvo u Ljvovi, Derzhavnyj universytet «Ljvivsjka politekhnika», 4-6 travnja, 1995, Ljviv, v-vo derzh. universytetu «Ljvivsjka politekhnika», s. 42-43.
3. Kholod P.F. Micnistj zalizobetonnykh kolon z poperednjoju stysnutoju vysokomicnoju armaturoju: Dys...kand. tekhn. nauk: 05.23.01. - Ljviv, 2000. -179 s.
4. Onysjkiv B.M., Kholod P.F. Metodyka rozrakhunku korotkykh stysnutykh zalizobetonnykh elementiv, armovanykh vysokomicnoju armaturoju // Visnyk LPI №278 «Rezervy proghresu v arkhitekturi ta budivnyctvi», vyd-vo «Svit», Ljviv, 1994, - S.77-82.

Kholod P.F. Simulation of the stress-strain state of concrete columns with pre-compress high-strength reinforcement / P.F. Kholod, R.A. Shmyh // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". - 2014. - № 781. - С. 67-71.