Zeolites as structure formation hydrates of alkaline cements

Authors: 
Krivenko P.V., Runova R.F., Rudenko I.I.

The paper concerns analysis of theoretical and experimental studies, according to which, in conditions of artificial stone making for buildings purposes (cement, concrete), synthesis of alkaline aluminosilicates similar to natural minerals of zeolitic group occurs. Presence of such new formations in hydration products of standartized type alkaline cements provides their high running abilities and durability.

1. DSTU B V.2.7-181:2009. Luzhni cementy. Tekhnichni umovy.
2. Ghlukhovskyj V.D. Ghruntosylykatы. K., Ghosstrojyzdat USSR,1959, 134 s.
3. GhlukhovskyjV.D.Ghruntosylikatni vyroby i konstrukciji.K., Budiveljnyk, 1967, 154 s.
4. Shhelochnыe y shhelochno-shhelochnozemeljnыe ghydravlycheskye vjazhushhye y betonы. Pod obshhej red. Prof.Ghlukhovskogho V.D. K., «Vyshha shkola», 1979, 232 s.
5. KryvenkoP.V.Specyaljnыe shlakoshhelochnыe cementы.-K.:Budiveljnyk, 1992.–192 s.
6. Krivenko P. Alkaline cements, concretes and structures: 50 years of theory and practice /Proc. of Int. Conf. Alkali Activated Materials – Research, Production and Utilization. Čska rozvojova agentur, o.p.s., Praha, 21-22 june 2007. – Praha: Agentura ActionM, 2007. – P. 313-331.
7. Mory Kh., Sudo Gh., Myneghysy K., Ota T. Nekotorыe svojstva SSN-ghelja, poluchennogho putem ghydratacyy v prysutstvyy shhelochy.- Tr. U1 Mezhd.konghr. po khymyy cementa.-M.:Strojyzdat,1976,t.2., s.223.
8. Ghlukhovskyj V.D. Yzbrannыe trudы / V.D. Ghlukhovskyj. – K.: Budiveljnyk, 1992. – 208 s.
9. Kryvenko P.V. Luzhni cementy: terminologhija, klasyfikacija, ghaluzi zastosuvannja / P.V. Kryvenko // Budiveljni materialy i konstrukciji. – 1995. - №1. – S.23-24.
10. Kryvenko P.V., Pushkareva E.K. Dolghovechnostj shlakoshhelochnogho betona / P.V. Kryvenko,E.K.Pushkareva.–
K.:Budiveljnyk,1993.– 224 s.
11. Shi C. Alkali-Activated Cements and Concretes / C.Shi, D.Roy, P. Krivenko. – Taylor & Francis, London and NewYork, 2006. – 359 R.
12. Ghoc V.I., Lastivka O.V., Rudenko I.I. Efektyvnistj vykorystannja luzhnogho shlakoportlandcementu z dobavkoju suljfatu
kaljciju. Zb. nauk. pracj “Resursoekonomni materialy, konstrukciji, budivli ta sporudy”. - Rivne, 2013. - Vyp. 25. - S. 35-40.
13. Ghoc V.I., Runova R.F., Ghavrysh O.M., Rudenko I.I., Lastivka O.V. Rolj suljfatu kaljciju u formuvanni vlastyvostej luzhnogho shlakoportlandcementu. Zb. “Budiveljni materialy, vyroby ta sanitarna tekhnika”. - K., NDIBMV, 2013. - Vyp. 48. - S. 20-25.
14. Kryvenko P.V., Ghoc. V.Y.,Pushkareva E.K., Kovaljchuk Gh.Ju. Cementы y betonы na osnove toplyvnыkh zol y shlakov. K.:YPK Эkspress-Polyghraf, 2012.- 258 s.
15. Ghrabovchak V.V. Luzhni zolovmisni cementy ta betony na jikh osnovi. Avtoref. dys. na zdobuttja nauk. stupenja kand. tekhn. nauk 05.23.05/V.V.Ghrabovchak; KNUBA. – Kyjiv, 2013. – 20 s.
16. Dejneka D.E. Shhelochnыe bazaljtosoderzhashhye cementы y betonы na ykh osnove. Avtoref. dys. na stysk. Uch. stepeny kand. tekhn. nauk: 05.23.05 /D.E. Dejneka; KNUBA. – Kyjiv, 2005. – 22 s.

Krivenko P. V. Zeolites as structure formation hydrates of alkaline cements / P. V. Krivenko, R. F. Runova, I. I. Rudenko // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". - 2014. - № 781. - С. 96-100.