Зміст

У Віснику опубліковано результати закінчених науково-дослідних робіт професорсько-викладацького складу Інституту будівництва та інженерії довкілля Національного університету “Львівська політехніка”, українських та зарубіжних науковців.

 

Рекомендувала Вчена рада Національного університету “Львівська політехніка”
(протокол № 69 засідання від 25.02.2014 р.)
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
(серія КВ № 13038-1922Р від 20.07.2007 р.)
Редакційна колегія:
проф., д-р техн. наук З.Я. Бліхарський (відп. редактор);
проф., д-р техн. наук Х.С. Соболь (заст. відп. редактора);
доц., канд. техн. наук Р.Є. Хміль (відп. секретар);
проф., д-р техн. наук Б.Г. Гнідець;
проф., д-р техн. наук В.Г. Кваша;
проф., д-р техн. наук Б.Г. Демчина;
проф., д-р техн. наукМ.А. Саницький;
проф., д-р техн. наук Є.В. Харченко;
проф., д-р техн. наук С.Й. Солодкий;
проф., д-р техн. наук В.В. Чернюк;
проф., д-р техн. наук В.М. Желих;
д-р техн. наук, проф. В.В. Тур (Білорусь);
д-р техн. наук, проф. М.Н. Шипко (Росія);
д-р фіз.-мат. наук, проф. М.А. Степович (Росія);
проф. Януш Рак (Польша);
проф. Александр Козловський (Польша);
проф. Томаш Бялопетрович (Польша);
проф. Душан Катинський (Словакія);
проф. Надежда Стевулова (Словакія);
доцент Вінцент Квочак (Словакія).